Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Timotejovi - kapitola 3


1 Toto slovo j spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele.

2 Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;

3 nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý;

4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote.

5 Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?!

6 Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu.

7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

8 Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku,

9 ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery.

10 Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu.

11 Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom.

12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.

13 Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

14 Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe,

15 ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.

16 A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.