Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Timotejovi - kapitola 2


1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí,

2 za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom,

4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.

5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,

6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

8 Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.

9 Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami,

10 ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

11 Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti.

12 Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá.

13 Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva.

14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.

15 Ale spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.