Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Korinťanom - kapitola 15


1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom

2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.

3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem,

4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,

5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli.

7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom

8 a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.

9 Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev.

10 Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.

11 Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.

12 Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet?

13 Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený.

14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.

15 A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú.

16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus.

17 A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch.

18 Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení.

19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

21 Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.

22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.

23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi.

24 A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy.

26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť,

27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: "Všetko je podrobené", je jasné, že okrem toho ktorý mu všetko podrobil.

28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.

29 Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich?

30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu?

31 Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

32 Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.

33 Nedajte sa zviesť: "Zlé reči kazia dobré mravy."

34 Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.

35 Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?"

36 Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie.

37 A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné.

38 No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo.

39 Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie.

40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských.

41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom.

42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné;

43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné

44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.

45 Tak je aj napísané: "Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;" posledný Adam oživujúcim Duchom.

46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné

47 Prvý človek zo zeme, je pozemsky; druhý človek je z neba.

48 Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.

49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.

50 Hovorím však bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti.

51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:

52 razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.

53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.

54 A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: "Smrť pohltilo víťazstvo.

55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?

56 Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon.

57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.