Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Korinťanom - kapitola 1


1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes

2 Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás:

3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi.

5 Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní,

6 tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi,

7 takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus.

8 On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.

9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry.

12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: "Ja som Pavlov", "Ja Apollov", "Ja zasa Kéfasov", "A ja Kristov".

13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení?

14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája,

15 aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene.

16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil.

17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.

18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

19 Veď je napísané: "Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem."

20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?

21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.

22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť

23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,

24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.

25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

26 Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných ani veľa urodzených,

27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných;

28 čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je,

29 aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

30 Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením,

31 aby ako je napísané: "Kto sa chváli nech sa chváli v Pánovi."