Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 8


1 Keď Samuel ostarel, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov.

2 Jeho prvorodený sa volal Joel, druhý mal meno Abia; boli sudcami v Bersabe.

3 Jeho synovia však nekráčali jeho cestami, išli za ziskom, prijímali dary a prevrátili právo.

4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy.

5 A povedali mu: "Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov!"

6 Ale Samuelovi sa nepáčilo, keď mu hovorili: "Daj nám kráľa, nech panuje nad nami!" Preto sa Samuel modlil k Pánovi.

7 A Pán povedal Samuelovi: "Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi.

8 Podobne, ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe.

9 Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!"

10 Samuel oznámil všetky Pánove slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa.

11 I povedal: "Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať: Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom.

12 (Vezme ich), aby ich ustanovil za veliteľov nad tisíc mužmi a za veliteľov nad päťdesiatimi, aby orali jeho oráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov.

13 Vezme vaše dcéry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli.

14 Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom.

15 Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom.

16 Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce.

17 Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami.

18 A keď budete v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste si vyvolili, Pán vás v ten deň nevyslyší."

19 Ľud však nechcel ani počuť Samuelov hlas a vravel: "Nie, ale nech je nad nami kráľ!

20 Budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš kráľ, bude pred nami tiahnuť a bude viesť naše vojny."

21 Samuel vypočul všetky reči ľudu a predniesol ich Pánovi.

22 A Pán povedal Samuelovi: "Vypočuj ich hlas a ustanov im kráľa!" Tu Samuel povedal mužom Izraela: "Nech ide každý do svojho mesta!"