Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 3


1 Chlapec Samuel posluhoval pred Pánom pod dozorom Héliho. Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté.

2 I stalo sa v ktorýsi deň, že Héli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevidel.

3 Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy.

4 Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: "Tu som!"

5 Bežal k Hélimu a vravel: "Tu som, Pane volal si ma!" On odvetil: "Nevolal som, spi ďalej !" Odišiel teda a spal.

6 Ale Pán volal zasa: "Samuel!" Samuel vstal, išiel k Hélimu a vravel: "Tu som, volal si ma." On odpovedal: "Nevolal som ťa, syn môj, spi ďalej!"

7 Samuel však ešte nepoznal Pána, Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo.

8 A Pán opäť, tretí raz volal Samuela. On vstal, išiel k Hélimu a vravel: "Tu som, volal si ma." Vtedy Héli pochopil, že chlapca volá Pán.

9 A Héli povedal Samuelovi: "Choď, ľahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!" Samuel odišiel a spal na svojom mieste.

10 Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: "Samuel, Samuel!" A Samuel odvetil: "Hovor, tvoj sluha počúva!"

11 Tu Pán povedal Samuelovi: "Hľa, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvendžať v obidvoch ušiach.

12 V ten deň splním na Hélim všetko, čo som o jeho dome hovoril, od začiatku až do konca.

13 Oznámil som mu, že budem večne trestať jeho dom pre hriech, lebo vedel, že sa jeho synovia rúhajú a nekarhal ich.

14 Preto som Héliho domu prisahal: Vinu Héliho domu nemožno nikdy napraviť ani obetami, ani darmi."

15 Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere Pánovho domu. Samuel sa bál oznámiť videnie Hélimu.

16 Ale Héli zavolal Samuela a povedal: Samuel, syn môj!" On odpovedal: "Tu som."

17 I spýtal sa ho: "Čo ti hovoril? Nezataj to predo mnou! Nech ti Boh urobí to a to, ak predo mnou zatajíš niečo z toho, čo ti hovoril!"

18 Nato mu Samuel rozpovedal všetko, nezatajil mu nič. A on povedal: "Je Pán. Nech urobí, čo uzná za dobré!"

19 Samuel dorastal, Pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem,

20 takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozvedel, že Samuel ako Pánov prorok je spoľahlivý.

21 A Pán sa ďalej zjavoval v Šíle, lebo Pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle podľa Pánovho slova.