Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 28


1 V tie dni stiahli Filištínci svoje vojská do vojny. Išli bojovať proti Izraelitom. Vtedy Achis povedal Dávidovi: "Ber na vedomie, že pôjdeš so mnou do tábora, aj tvoje mužstvo."

2 Dávid odpovedal Achisovi: "Teraz sa dozvieš, čo urobí tvoj sluha." Achis povedal Dávidovi: "Preto ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu."

3 Samuel zomrel. Oplakával ho celý Izrael a pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Šaul však odstránil z krajiny vyvolávačov duchov mŕtvych a veštcov.

4 Filištínci sa zhromaždili, prišli do Sunamu a tam sa utáborili. Šaul zhromaždil celý Izrael a táborili v Gelboe.

5 Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo.

6 Šaul sa dopytoval Pána, ale Pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou urim, ani prostredníctvom prorokov.

7 Nato Šaul povedal svojim sluhom: "Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov, pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať." Jeho sluhovia mu odpovedali: "Hľa, v Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov!"

8 Nato sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel ta s dvoma mužmi. K žene prišli v noci. I povedal: "Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem!"

9 Žena mu odpovedala: "Však ty vieš, čo urobil Šaul. Že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život?"

10 Ale Šaul sa jej zaprisahal na Pána: "Ako žije Pán, nezastihne ťa pre túto vec nijaký trest."

11 Žena sa ho opýtala: "Koho ti mám vyvolať?" Odpovedal: "Samuela mi vyvolaj!"

12 Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi: "Prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul!".

13 Kráľ jej povedal: "Neboj sa! Čo vidíš?" Žena odpovedala Šaulovi: "Ducha vidím vystupovať zo zeme."

14 Hovoril jej: "Ako vyzerá?" Odpovedala: "Vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa." Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel, i sklonil sa tvárou k zemi a klaňal sa.

15 Samuel hovoril Šaulovi: "Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť?" Šaul odpovedal: "Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne, Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť."

16 Samuel odpovedal: "A prečo sa spytuješ mňa, keď ťa Pán opustil a stal sa ti nepriateľom?

17 Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa: Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi,

18 lebo si nepočúval Pánov hlas a nesplnil si jeho hnev na Amalekitoch; preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil Pán.

19 A Pán vydá s tebou aj Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou, tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov."

20 Šaul padol hneď celou postavou na zem a veľmi sa bál pre Samuelove slová. Aj tak nemal v sebe sily, lebo celý deň a celú noc nič nejedol.

21 Vtom žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. I povedala mu: "Vidíš, tvoja služobnica počúvala na tvoj hlas. Život som si vystavila nebezpečenstvu a uposlúchla som tvoje slová, ktoré si mi povedal.

22 Nuž vypočuj teraz ty hlas svojej služobnice! Predložím ti smidku chleba, jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu."

23 Ale odmietol a povedal: "Nebudem jesť!" Len keď naliehali naň jeho sluhovia aj žena, poslúchol na ich slová, vstal zo zeme a sadol si na lôžko.

24 Žena mala doma kŕmené teliatko, rýchlo ho zabila, potom vzala múku, zamiesila ju a upiekla z nej nekvasený chlieb.

25 Položila to pred Šaula a jeho sluhov a oni jedli. Potom vstali a v tú istú noc odišli.