Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 21


1 Dávid vstal a odišiel a Jonatán išiel do mesta. -

2 Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech šiel zarazený Dávidovi v ústrety a vravel mu: "Prečo si sám a nik nie je s tebou?!"

3 Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: "Kráľ ma čímsi poveril a povedal mi: Nech nik nevie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorou ťa poverujem! Sluhov som si však objednal na to a to miesto.

4 A teraz, čo máš poruke? Daj mi päť chlebov alebo niečo, čo nájdeš!"

5 Kňaz odpovedal Dávidovi: "Nemám poruke obyčajný chlieb, iba svätý chlieb. Zdržovali sa chlapi od žien?"

6 Dávid odvetil kňazovi: "Ženy nám boli zakázané, ako aj predtým, keď som odchádzal do boja, preto sú nádoby mužov sväté. Toto je síce podujatie obyčajné, ale aj dnes sú telá sväté."

7 Kňaz mu dal teda sväté (chleby), lebo tam nebolo chleba, len chlieb predkladný, ktorý vzali spred Pána, a v ten deň, keď ho vzali, položili chlieb čerstvý.

8 (Bol tam však v ten deň ktosi zo Šaulových sluhov - bol držaný pred Pánom -, Edomčan menom Doeg, dozorca Šaulových pastierov.)

9 Potom sa Dávid pýtal Achimelecha: "Nemáš tu po ruke kopiju alebo meč? Lebo som si nevzal sebou ani svoj meč, ani svoj výstroj, pretože ma kráľov príkaz súril."

10 Kňaz odpovedal: "Meč Goliáša, ktorého si porazil v Terebintovom údolí, ten je tu, hľa, za efódom zahalený do šaty. Ak si ten vezmeš, vezmi si ho, lebo okrem neho tu iného niet." Dávid povedal: "Niet mu podobného, daj mi ho!" -

11 Nato Dávid vstal a v ten deň unikol Šaulovi. Prišiel k Achisovi, kráľovi Gétu.

12 Achisovi sluhovia hovorili o ňom: "Či to nie je Dávid (kráľ krajiny)? Či nie jeho oslavovali tancom a slovami: "Porazil Šaul svojich tisíc, ale Dávid svojich desaťtisíc?"

13 Tieto slová si vzal Dávid k srdcu a veľmi sa bál kráľa Gétu Achisa.

14 Preto predstieral pred ním choromyseľnosť a zúril im v rukách, trepal na krídla brány a na bradu si púšťal sliny.

15 Achis povedal svojim sluhom: "Vidíte, že je to šialený človek, načo ho vediete ku mne?

16 Mám málo šialencov, že mi vediete tohoto, aby zúril predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu?"