Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 19


1 Šaul hovoril Jonatánovi a všetkým svojim služobníkom, že Dávida treba zabiť Ale Šaulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád.

2 Preto Jonatán oznámil Dávidovi: "Môj otec Šaul ťa chce zabiť. Preto sa naráno maj na pozore, zdržuj sa v úkryte a schovávaj sa!

3 Ja vyjdem, budem stáť vedľa svojho otca na poli, kde budeš ty, ja budem hovoriť otcovi o tebe, uvidím, čo je, a oznámim ti."

4 Jonatán hovoril svojmu otcovi Šaulovi o Dávidovi pochvalne. Vravel mu: "Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi. Veď sa neprevinil proti tebe, ba jeho služby sú ti veľmi prospešné!

5 Život si vystavil nebezpečenstvu, porazil Filištínca a Pán tak dopomohol celému Izraelu k veľkému víťazstvu. Videl si to a radoval si sa: Nuž prečo sa chceš prehrešiť proti nevinnej krvi, že chceš Dávida bez príčiny zabiť?"

6 Šaul počúval Jonatánov hlas a Šaul sa zaprisahal: "Ako žije Pán, nebude usmrtený!"

7 Jonatán zavolal Dávida a toto všetko mu rozpovedal. Potom Jonatán zaviedol Dávida k Šaulovi a bol v jeho službe ako predtým.

8 A opäť vypukla vojna. Dávid vytiahol do boja proti Filištíncom a zapríčinil im takú veľkú porážku, že utiekli pred ním.

9 A Šaula napadol zlý duch od Pána práve keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid hral rukou na citare.

10 Šaul chcel Dávida kopijou priklincovať k múru, ale on sa uhol Šaulovi, takže kopiju vrazil (len) do múru. Potom Dávid ušiel a zachránil sa. V tú noc

11 poslal Šaul poslov do Dávidovho domu, aby naň striehli a ráno ho zabili. Dávidovi to oznámila jeho žena Michol. Vravela: "Ak si ešte tejto noci nezachrániš život, zajtra ťa zabijú!

12 Potom Michol spustila Dávida cez okno a odišiel; utiekol a zachránil sa.

13 Nato Michol vzala sochu, položila ju na lôžko, na hlavu jej dala sieť z kozej srsti a zakryla ju plášťom.

14 Keď Šaulov poslal poslov aby zajali Dávida, ona povedala: "Je chorý!"

15 Šaul opäť poslal poslov, aby pozreli Dávida, a povedal: "Doneste ho ku mne s posteľou, chcem ho zabiť!"

16 Poslovia prišli a na posteli bola socha; na hlave mala sieť z kozej srsti.

17 Tu povedal Šaul Michol: "Prečo si ma takto podviedla? Vypustila si môjho nepriateľa a zachránil sa." Michol odpovedala Šaulovi: "On mi vravel: Vypusť ma, lebo ťa zabijem!"

18 Dávid ušiel a zachránil sa. Išiel k Samuelovi do Rámy a rozpovedal mu všetko, čo proti nemu podnikol Šaul. Potom išiel so Samuelom a bývali v Najote.

19 Šaulovi oznámili: "Hľa, Dávid je v Najote pri Ráme!"

20 Šaul poslal poslov, aby Dávida zajali. Oni videli zástup prorokov vo vytržení a pri nich stáť Samuela. Vtom na Šaulových poslov zostúpil Pánov duch a aj oni padli do vytrženia.

21 Oznámili to Šaulovi, ktorý poslal iných poslov, ale aj oni padli do vytrženia. Šaul poslal ešte aj tretích poslov, ale aj tí padli do vytrženia.

22 Išiel aj sám do Rámy a došiel k veľkej studni v Sochu. I spytoval sa: "Kde je Samuel a Dávid?" Odpovedali mu: "Sú v Najote pri Ráme!"

23 Išiel do Najotu pri Ráme, ale aj na neho zostúpil Boží duch, takže kráčal vo vytržení, až došiel do Najotu pri Ráme.

24 Aj on si vyzliekol šaty, aj on bol pred Samuelom vo vytržení nahý celý ten deň a celú noc. Preto sa hovorí: "Vari je aj Šaul medzi prorokmi?"