Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 15


1 Samuel hovoril Šaulovi: "Mňa poslal Pán, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Nuž počúvaj teraz hlas Pánových slov.

2 Toto hovorí Pán zástupov: Chcem potrestať to, čo urobil Amalek Izraelu, že sa mu postavil do cesty, keď vystupoval z Egypta.

3 Teraz choď a poraz Amaleka. Daj do kliatby všetko, čo má, nezľutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemluvňatá i dojčatá, voly i ovce, ťavy i osly!"

4 Šaul zvolal ľud a spočítal ho v Telaime: dvestotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Júdska.

5 Potom išiel Šaul proti mestu Amalekitov a postavil sa v doline na postriežku.

6 Kinejcom však Šaul povedal: "Odtiahnite a vzdiaľte sa spomedzi Amalekitov, aby som vás nezmietol s nimi! Veď vy ste preukázali milosť synom Izraela, keď vystupovali z Egypta!" Nato sa Kinejci vzdialili spomedzi Amalekitov.

7 A Šaul porazil Amalekitov od Hevily až po Súr, ktorý je východne od Egypta.

8 Kráľa Amalekitov Agaga chytil živého, na všetkom ľude však vyplnil kliatbu ostrím meča.

9 Šaul a ľud ušetril Agaga aj to, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné; nechceli na tom vyplniť kliatbu. Vyplnili však kliatbu na všetkom, čo bolo podlé a biedne.

10 Preto Pán hovoril Samuelovi:

11 "Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo odstúpil odo mňa a nesplnil moje slová." Samuel sa rozmrzel a volal k Pánovi celú noc.

12 Včasráno sa však Samuel vybral za Šaulom. Tu Samuelovi oznámili: "Šaul išiel do Karmelu a postavil si pomník. Potom sa obrátil a prešiel dolu do Galgaly."

13 Keď Samuel prišiel k Šaulovi, Šaul mu povedal: "Nech ťa požehná Pán. Splnil som Pánovo slovo."

14 Samuel však povedal: "A čo znamená bľačanie oviec, ktoré mi zneje v ušiach, a ručanie hoviad, ktoré počujem?"

15 Šaul odpovedal: "Od Amalekitov to doniesli, lebo ľud ušetril, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aby to obetoval Pánovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme splnili kliatbu."

16 Nato Samuel povedal Šaulovi: "Nechaj to! Oznámim ti, čo mi hovoril Pán tejto noci." Povedal mu: "Hovor!

17 A Samuel hovoril: "Nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si vo vlastných očiach malý? Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom.

18 Pán ťa vypravil na cestu a povedal: "Choď, splň kliatbu na hriešnikoch, na Amalekitoch, a bojuj proti nim, kým ich nezničíš."

19 Nuž prečo si nepočúval Pánov hlas, ale vrhol si sa na korisť a urobil si čo sa Pánovi nepáči?"

20 Šaul odpovedal Samuelovi: "Ba, počúval som Pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal Pán: Agaga, kráľa Amalekitov, som priviedol, ale na Amalekitoch som splnil kliatbu.

21 Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok, prvotiny z toho, čo bolo dané do kliatby, aby to v Galgale obetoval Pánovi."

22 Samuel odpovedal: "Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov!

23 Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!"

24 Šaul povedal Samuelovi: "Zhrešil som, lebo som prestúpil Pánov príkaz a tvoje slová, keď som sa bál ľudu a počúval som na ich hlas.

25 Teraz však odpusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa klaňať Pánovi."

26 Ale Samuel odpovedal Šaulovi: "Nevrátim sa s tebou. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, Pán ťa zavrhol, aby si nebol kráľom nad Izraelom."

27 Keď sa Samuel obrátil na odchod, on chytil okraj jeho plášťa a ten sa odtrhol.

28 A Samuel mu povedal: "Pán dnes odtrhol od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, ktorý je lepší ako ty.

29 A Pevný Izraela neluhá a neľutuje, on nie je človek, aby ľutoval."

30 Povedal: "Zhrešil som. Ale teraz ma ucti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a vráť sa so mnou, budem sa klaňať Pánovi, tvojmu Bohu."

31 Samuel sa teda vrátil za Šaulom a Šaul sa klaňal Pánovi.

32 Potom hovoril Samuel: "Priveďte ku mne Agaga, kráľa Amalekitov!" Agag prišiel k nemu a chvel sa. Agag povedal: "Aká trpká je smrť!"

33 Samuel však vravel: "Ako tvoj meč robil ženy bezdetnými, tak bude medzi ženami bezdetná tvoja matka." A Samuel Agaga rozsekal pred Pánom v Galgale.

34 Potom šiel Samuel do Rámy, Šaul však išiel do svojho domova, do Šaulovej Gabay. A Samuel už nikdy nevidel Šaula až do dňa svojej smrti. Ale Samuel žialil za Šaulom, lebo Pán oľutoval, že Šaula ustanovil za kráľa nad Izraelom.