Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 10


1 Nato vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: "Hľa, Pán ťa omazal za knieža nad svojím dedičstvom!

2 Keď pôjdeš dnes odo mňa, pri hrobe Ráchel na rozhraní Benjamína stretneš napoludnie dvoch mužov, ktorí ti povedia: "Našli sa oslice, ktoré si šiel hľadať. Lenže tvoj otec už nedbá o oslice, ale je ustarostený o vás a hovorí: Čo mám urobiť pre svojho syna?"

3 Keď odtiaľ pôjdeš ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretneš troch mužov, ktorí budú vystupovať k Bohu do Betela. Jeden bude niesť tri kozľatá, druhý bude niesť tri pecne chleba a tretí ponesie mech vína.

4 Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby; prijmi ich z ich ruky!

5 Potom pôjdeš k Božej Gabae, kde je posádka Filištíncov. Keď tam budeš vchádzať do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú zostupovať z výšiny; pred nimi budú harfy, bubny, flauty a citary a oni budú vo vytržení.

6 Vtedy na teba zostúpi Pánov duch; budeš vo vytržení s nimi a zmeníš sa na inakšieho muža.

7 Keď sa ti všetky tieto znamenia splnia, rob, čoho budeš schopný, lebo Boh je s tebou.

8 Potom zostúpiš predo mnou do Galgaly a ja prídem k tebe priniesť celopaly a obetovať pokojné obety. Sedem dní budeš čakať, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť." -

9 A keď sa obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na inakšie a v ten deň sa splnili všetky tieto znamenia.

10 Prišli ta, do Gabay, a oproti mu šiel zástup prorokov. Vtedy naň vstúpil Boží duch a bol medzi nimi vo vytržení.

11 Keď všetci tí, čo ho predtým poznali, videli, že je vo vytržení medzi prorokmi, hovorili si medzi sebou: "Čo sa stalo s Kisovým synom? Je aj Šaul medzi prorokmi?"

12 Ktorýsi z nich však odpovedal: "A ktože je ich otec?" Preto sa stalo príslovím: "Je aj Šaul medzi prorokmi?"

13 A keď vytrženie pominulo, išiel na výšinu.

14 Vtedy sa Šaulov strýc pýtal jeho a jeho sluhu: "Kdeže ste chodili?" Odpovedali: "Hľadali sme oslice a keď sme videli, že ich niet, išli sme k Samuelovi."

15 Šaulov strýc povedal: "Nože mi porozprávajte, čo vám povedal Samuel!"

16 Šaul odvetil svojmu strýcovi: "S istotou nám povedal, že sa oslice našli." Ale čo sa týka kráľovstva, o ktorom hovoril Samuel, mu nepovedal nič. -

17 Potom Samuel zvolal ľud k Pánovi do Masfy

18 a prehovoril k synom Izraela: "Toto hovorí Pán, Izraelov Boh: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali.

19 Vy ste však dnes opovrhli svojím Bohom, ktorý vás vyslobodil z každého nešťastia a z každej úzkosti. A povedali ste: "Nie! Ale kráľa ustanov nad nami!" Tak sa teraz postavte pred Pána podľa svojich kmeňov a svojich rodov!"

20 Tu Samuel predvolal všetky izraelské kmene a zachytil sa Benjamínov kmeň.

21 Potom predvolal Benjamínov kmeň podľa rodov a zachytil sa rod Metriho, až sa zachytil Kisov syn Šaul. Ale keď ho hľadali, nenašli ho.

22 Preto sa ešte spýtali Pána, či ten muž ešte príde. A Pán odpovedal: "Hľa, skrýva sa medzi batožinou."

23 Bezali a doviedli ho odtiaľ. A keď sa postavil medzi ľud od pleca nahor prevyšoval všetok ľud.

24 Vtedy Samuel povedal všetkému ľudu: "Pozrite, akého si Pán vyvolil! Veď mu niet podobného v celom národe!" Nato zajasal všetok ľud a volal: "Nech žije kráľ!"

25 Potom Samuel rozpovedal ľudu kráľovské právo, napísal to do knihy a uložil pred Pánom. A Samuel prepustil všetok ľud, každého domov.

26 Aj Šaul išiel domov do Gabay a sprevádzal ho oddiel tých, ktorým sa Boh dotkol srdca.

27 Ale beliálovi synovia hovorili: "Čože nám tento pomôže?" Opovrhli ním a nedoniesli mu dary. On však akoby ani nepočul.