Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 9


1 Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v Knihe izraelských (a júdskych?) kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu.

2 Prví obyvatelia boli tí, ktorí (sa osadili) na svojich majetkoch, vo svojich mestách: Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia.

3 V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manassesa:

4 Otei, syn Amiuda, syna Amriho, syna Omraiho, syna Boniho zo synov Júdovho syna Fáresa.

5 Zo Selovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia.

6 Zo synov Zareho: Jehuel a ich bratia šesťstodeväťdesiat.

7 Zo synov Benjamína: Salo, syn Mosolama, syna Oduiáša, syna Asana.

8 Jobaniáš, syn Jerohama; Ela, syn Oziho, syna Mochoriho; Mosolam, syn Safatiáša, syna Rahuela, syna Jebaniáša.

9 A ich bratia podľa svojich rodov deväťstopäťdesiatšesť. Títo všetci boli rodinní pohlavári svojich rodín.

10 Z kňazov: Jedaiáš, Jojarib, Jachin

11 a Azariáš, syn Helkiáša, syna Mosolama, syna Sadoka, syna Maraiota, syna Achitóba, knieža Božieho domu.

12 Ďalej Adaiáš, syn Jerohama, syna Fasura, syna Melchiáša; Másai, syn Adiela, syna Jezru, syna Mosolama, syna Mosolamita, syna Emera.

13 A ich bratia, pohlavári svojich rodín, tisícsedemstošesťdesiat udatných mužov na vykonávanie služby pri Božom dome.

14 Z levitov: Semeiáš, syn Hasuba, syna Ezrikama, syna Hasebiáša zo synov Merariho;

15 Bakbakar, Chereš a Galal; Mataniáš, syn Michu, syna Zechriho, syna Asafa;

16 Obdiáš, syn Semeiáša, syna Galala, syna Idutuna; Barachiáš, syn Asu, syna Elkanu, ktorý býval v dvoroch Netofatitov.

17 Vrátnici: Selum, Akub, Telmon, Achiman a ich bratia. Selum bol pohlavárom.

18 V Kráľovskej bráne na východ až do dneška sú oni vrátnikmi tábora levitov.

19 Selum totiž, syn Koreho, syna Abiasafa, syna Koreho so svojimi bratmi, s domom svojho otca, s Koreovcami (bo ustanovený) konať strážnu službu pri vchode do stánku. Ich otcovia boli pri Pánovom tábore strážcami vchodu.

20 Eleazarov syn Finés bol predtým nad nimi kniežaťom. Pán nech je s ním!

21 Zachariáš, syn Mosolamiu, bol vrátnikom pri vchode do stánku zhromaždenia.

22 Všetkých vyvolených za vrátnikov pri dverách bolo dvestodvanásť. Zapísaní boli vo svojich dedinách. Do úradu ich ustanovil Dávid a videc Samuel.

23 Oni a ich synovia (boli ustanovení) za strážcov v bránach Pánovho domu, domu stánku.

24 Vrátnici boli na štyroch stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu.

25 Ich bratia boli vo svojich dedinách a mali s nimi z času na čas prichádzať na sedem dní.

26 Lebo v úrade boli len tí štyria vodcovia vrátnikov. Títo leviti boli nad komorami a nad pokladnicami Božieho domu.

27 Nocúvali na okolí Božieho domu, lebo im bola zverená stráž a oni mali na starosti každé ráno otvárať.

28 Niektorí z nich boli nad služobnými nádobami, ktoré spočítané donášali a spočítané odnášali.

29 Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvätné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, tymian a voňavky.

30 Niektorí kňazskí synovia miešali z voňaviek masti.

31 Matatiáš z levitov (on bol prvorodený Koreitu Seluma) mal na starosti veci pečené na panve.

32 Niektorí z Kaátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladné chleby, aby ich pripravili každú sobotu.

33 Toto sú speváci, pohlavári levitických rodín, ktorí sa zdržovali v komorách, lebo vo dne i v noci na nich čakala robota ...

34 To sú pohlavári levitických rodín podľa ich rodov: Pohlavári. Oni bývali v Jeruzaleme.

35 V Gabaone však býval otec Gabaona Jehiel - meno jeho manželky bolo Maácha -

36 a jeho prvorodený syn Abdon, potom Sur, Kis, Bál, Ner, Nadab,

37 Gedor, Ahio, Zachariáš a Makelot.

38 Od Makelota pochádza Samaán. Aj oni so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

39 Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul a od Šaula pochádza Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál.

40 Jonatánov syn bol Meribál; od Meribála pochádza Micha.

41 Synovia Michu: Fiton, Melech, Taraa a Ahaz.

42 Od Ahaza pochádza Jara, od Jaru pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa.

43 Od Mosu pochádza Banaa, od jeho syna Refaiáša pochádza Elasa a od neho syn Asel.

44 Asel mal šesť synov ktorých mená boli: Ezrikam, Bokru, Izmael, Saraiáš, Obdiáš, Hanan. To sú synovia Asela.