Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 8


1 Od Benjamína pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Asbel, tretí Ahara,

2 štvrtý Nohaa, piaty Rafa.

3 Baleho synovia boli Adar, Gera, Abiud,

4 Abisue, Náman, Ahoe,

5 Gera, Sefufan a Huram.

6 A toto sú synovia Ahodovi: ... Toto sú pohlavári rodín obyvateľov Gabay ... a odviedli ich do zajatia do Manahatu,

7 aj Námana a Achiáša. Odviedol ich Gera, od ktorého pochádzajú Oza a Ahiud.

8 Od Saharaima na Moabských nivách pochádzajú - keď už prepustil svoje manželky Husimu a Baru -,

9 od jeho manželky Hodesy pochádza Jobab, Sebia, Mosa, Molchom,

10 Jehus, Sechia a Marma. To sú jeho synovia, pohlavári rodín.

11 Od Mehusima pochádza Abitob a Elfál.

12 Elfálovi synovia: Heber, Misaám a Samad. On postavil Ono a Lod a jeho osady.

13 Baria a Sama boli pohlavári rodín bývajúcich v Ajalone; oni rozohnali obyvateľov Gétu.

14 Ahio, Sesak, Jerimot,

15 Zabadiáš, Arod, Heder,

16 Michael, Jesfa a Joha boli Bariho synovia.

17 Zabadiáš, Mozolam, Hezeki, Heber,

18 Jesamari, Jezliáš a Jobab boli Elfálovi synovia.

19 Jakim, Zechri, Zabdi,

20 Eljoenai, Seletai, Eliel,

21 Adaiáš, Baraiáš a Samarat boli Semeiovi synovia.

22 Jesfam, Heber, Eliel,

23 Abdon, Zechri, Hanan,

24 Hanania, Elam, Anatotiáš,

25 Jefdaiáš a Fanuel boli Sesakovi synovia.

26 Samsari, Sohoriáš, Otoliáš,

27 Jersiáš, Eliáš a Zechri boli Jerohamovi synovia.

28 To sú pohlavári rodín podľa ich rodov. Pohlavári, ktorí bývali v Jeruzaleme.

29 V Gabaone však bývali... otec Gabaonu. Meno jeho manželky bolo Maácha,

30 jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalej Sur, Kis, Bál, Nadab,

31 Gedor, Ahio, Zaher a Makelot.

32 Od MakeIota pochádza Sama. Títo so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

33 Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul, od Šaula pochádzajú Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál.

34 Jonatánov syn bol Meribál, od Meribála pochádza Micha:

35 Michovi synovia: Fiton, Melech, Taras a Ahaz.

36 Od Ahaza pochádza Joada, od Joadu pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa,

37 od Mosu pochádza Banaa. Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Asel.

38 Asel mal šesť synov. Ich mená sú: Ezrikam, Bokru, Izmael, Sariáš, Obdiáš a Hanan. Títo všetci boli Aselovi synovia.

39 A synovia jeho brata Eseka: prvorodený Ulam, druhý Jehus, tretí Elifalet.

40 Ulamovi synovia boli mužovia bojovníci, ktorí napínali kušu. Mali mnoho synov a vnukov, stopäťdesiat. Títo všetci pochádzali od Benjamínových synov.