Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 4


1 Júdovi synovia: Fáres, Hesron, Charmi, Hur a Sobal.

2 Od Sobalovho syna Raiáša pochádza Jahat, od Jahata pochádza Ahumaj a Lád. To sú rody Saraánov.

3 A toto sú synovia …, Etamovho otca: Jezrahel, Jesema a Jedebos. Meno ich sestry bolo Asalelfuni.

4 Fanuel bol otec Gedora a Ezer otec Hosu. To sú synovia Efratinho prvorodeného Hura, Betlehemovho otca.

5 Ashur, otec Tekuu, mal dve manželky, Halau a Naáru.

6 Naára mu porodila Ózama, Hefera, Temanovcov a Ahastarovcov. To sú synovia Naáry.

7 Synovia Halay: Seret, Isaár a Etnan.

8 Od Kosa pochádza Anob, Soboba a rody Arumovho syna Aharehela.

9 Jábes však bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábes, hovoriac: „V bolesti som ho porodila.“

10 Jábes vzýval Izraelovho Boha: „Ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie …!“ A Boh splnil, čo si žiadal.

11 Od Sueho brata Kaleba pochádza Mahir, otec Estona.

12 Od Estona pochádza Betrafa, Fese a Tehina, otec mesta Naás. Toto sú mužovia z Rechy.

13 Kenézovi synovia: Otoniel a Saraiáš. Otonielovi synovia: Hatat a Maonati.

14 Od Maonatiho pochádza Ofra, od Saraiáša pochádza Joab, otec Údolia remeselníkov, lebo boli remeselníci.

15 Synovia Jefonovho syna Kaleba: Hir, Ela a Naham. Elovi synovia: … a Kenéz.

16 Jaleleelovi synovia: Zif, Zifa, Tiria a Asrael.

17 Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Efer a Jalon … a počala Mariamu, Samaiho a Jesbu, otca Estama.

18 A jeho júdska žena porodila Jareda, otca Gedora a Hebera, otca Sochoa a Ikutiela, otca Zanoeho. To sú synovia faraónovej dcéry Betie, ktorú si vzal Mered.

19 Synovia júdskej manželky, sestry Keilovho otca Nahama: Garmovci, Estamovci a Maáchovci.

20 Simonovi synovia: Amnon, Rina, Ben-Hanan a Tilon. Jesiho synovia: Zohet a Benzohet.

21 Synovia Júdovho syna Selu: Lechov otec Her, Maresov otec Laáda a rody domu výrobcov plátna v Bet-Asbe,

22 potom Jokim, mužovia z Kozeby, Joas a Saraf, ktorí boli pánmi v Moabsku a vrátili sa do Lahemu. To sú dávne veci.

23 To sú hrnčiari, obyvatelia Netaimu a Gedery. Bývali u kráľa v jeho dielňach.

24 Simeonovi synovia: Namuel, Jamin, Jarib, Zara, Šaul:

25 jeho syn Selum, jeho syn Mapsam, jeho syn Masma.

26 Synovia Masmu: jeho syn Hamuel, jeho syn Zachur, jeho syn Semei.

27 Semei mal šestnásť synov a šesť dcér: Ale jeho bratia nemali mnoho synov, takže celý ich rod nedosiahol počet Júdovcov.

28 Bývali v Bersabe, v Molade, v Hasarsuhale,

29 v Bale, v Asome, v Tolade,

30 v Batueli, v Horme, v Sikelegu,

31 v Betmarchabote, v Hasarsusime, v Betberaji a v Saárime. To boli ich mestá až do kráľa Dávida

32 a ich dediny: Etam a Aen, Remon a Tochen a Asan, päť miest,

33 a všetky dediny, ktoré boli okolo týchto miest až po Bálu. To je ich bydlisko. A ich menoslov:

34 Mosobab, Jemlech, Josa, syn Amasiáša,

35 Joel, Jehu, syn Josabiáša, syna Asielovho syna Saraiáša;

36 Eljoenaj, Jakoba, Isuhaiáš, Asaiáš, Adiel, Ismiel, Banaiáš

37 a Ziza, syn Sefeiho, syna Alona, syna Idaiáša, syna Semriho, syna Samaiáša.

38 To sú tí, ktorí prišli podľa mien, kniežat a rodov a domy ich otcov sa veľmi rozšírili.

39 Išli až ta, kadiaľ sa ide do Gadoru, až po východnú časť údolia hľadať pastvy pre svoje stáda.

40 Našli tučnú a dobrú pastvu a krajina bola rozsiahla, pokojná a bezpečná, lebo predtým tam bývali ľudia z Chamovcov.

41 Títo, zapísaní podľa mien, prišli za čias júdskeho kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj Meunejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a osadili sa namiesto nich, lebo tam boli pastviny pre ich stáda.

42 Niektorí z nich, zo Simeonových synov, išli k vrchu Seir, päťsto mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Naáriášom, Rafaiášom a Ozielom,

43 pobili zvyšky Amalekitov, ktorí sa zachránili, a bývajú tam až po dnešný deň.