Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 26


1 Oddiely vrátnikov: Z Koreovcov Meselemiáš, Koreho syn z Asafových synov.

2 Meselemiáš mal synov: prvorodeného Zachariáša, druhého Jadihela, tretieho Zabadiáša, štvrtého Jatanaela,

3 piateho Elama, šiesteho Johanana, siedmeho Eljoenaiho.

4 Obededom mal synov: prvorodeného Semeiáša, druhého Jozabada, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piateho Natanaela,

5 šiesteho Amiela, siedmeho Isachara, ôsmeho Folatiho, lebo Pán ho požehnal.

6 Jeho synovi Semeiášovi sa narodili synovia, ktorí vládli vo svojich rodoch, lebo to boli udatní mužovia.

7 Semeiášovi synovia: Otni, Rafael, Obed, Elzabad. Jeho bratia, udatní mužovia: Eliu a Samachiáš.

8 Títo všetci boli zo synov Obededoma; oni, ich synovia a ich bratia, udatní mužovia súci na službu: šesťdesiatdva Obededomovcov.

9 Meselemiáš mal osemnásť udatných synov a bratov.

10 Synovia Hosu, zo synov Merariho: pohlavár Semri, (lebo hoci nebol prvorodený, jeho otec ho urobil pohlavárom),

11 druhý Helkiáš, tretí Tabeliáš, štvrtý Zachariáš. Všetkých Hosových synov a bratov bolo trinásť.

12 Tieto oddiely vrátnikov mali za povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev tak, ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v Pánovom dome.

13 O každú bránu žrebovali malí i veľkí podľa rodov.

14 Žreb na východ padol na Selemiáša. Keď žrebovali pre jeho syna Zachariáša, múdreho radcu, vyšiel mu žreb na sever.

15 Pre Obededoma na juh a pre jeho synov na dom zbierok.

16 Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šaleket na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže.

17 Na východ bolo šesť levitov, na sever denne štyria, na juh denne štyria, pri zbierkach dvaja a dvaja,

18 pre Parbar na západe dvaja na ceste a dvaja pri Parbare.

19 To sú oddiely vrátnikov zo synov Koreho a zo synov Merariho.

20 Leviti, ich bratia, ktorí boli nad pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvätených vecí:

21 Zo synov Gersonovca Leladana: pohlavári rodov Gersonovca Leladana boli Jahielovci.

22 Jahielovi synovia Zatan a jeho brat Joel boli nad pokladmi Pánovho domu.

23 Z Amramovcov, Isaárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov …

24 A Subael, syn Mojžišovho syna Gersona, bol kniežaťom nad pokladmi.

25 Jeho bratia z Eliezera: jeho syn Rahabiáš, jeho syn Izaiáš, jeho syn Joram, jeho syn Zechri a jeho syn Selemit.

26 Tento Selemit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi zasvätených vecí, ktoré zasvätili kráľ Dávid, pohlavári rodov, velitelia tisícok a stotín a vojvodcovia.

27 Z vojen a z koristi to zasvätili na opravu Pánovho domu.

28 A všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kisov syn Šaul, Nérov syn Abner, Joab, syn Sarvie, (alebo) ktorýkoľvek darca, bolo pod rukou Selemita a jeho bratov.

29 Z Isaárovcov Choneniáš a jeho synovia boli (určení) pre vonkajšiu službu nad Izraelom, za pisárov a sudcov.

30 Z Hebronovcov Hasabiáš a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, boli pre správu Izraela za Jordánom na západ vo všetkých Pánových dielach a v kráľovej službe.

31 Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V štyridsiatom roku Dávidovho kraľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v galaádskom Jazeri.

32 Jeho bratov, udatných mužov, bolo dvetisícsedemsto pohlavárov rodín. Ich ustanovil kráľ Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manassesovho kmeňa vo všetkých Božích a kráľovských veciach.