Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 25


1 Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol:

2 z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarela. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa.

3 Z Idutuna Idutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Hasabiáš, Matatiáš, šesť, pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu Pána.

4 Z Hemana Hemanovi synovia Bokijau, Mataniau, Oziel, Subuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jesbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot.

5 Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry.

6 Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v Pánovom chráme. Pri cimbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa, Asafa, Idutuna a Hemana.

7 A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v Pánovom speve samými majstrami bol dvestoosemdesiatosem.

8 O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým, majstrom i žiakom.

9 Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi. Druhý Godoliášovi, jemu, jeho bratom a synom, dvanástim.

10 Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

11 Štvrtý Isaárovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

12 Piaty Nataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

13 Šiesty Bokijauovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

14 Siedmy Izrelovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

15 Ôsmy Jesaiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

16 Deviaty Mataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

17 Desiaty Semeiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

18 Jedenásty Azareelovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

19 Dvanásty Hasabiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

20 Trinásty Subaelovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

21 Štrnásty Matatiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

22 Pätnásty Jerimotovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

23 Šestnásty Hananiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

24 Sedemnásty Jesbakasovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

25 Osemnásty Hananiovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

26 Devätnásty Melotiovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

27 Dvadsiaty Eliatovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

28 Dvadsiaty prvý Otirovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

29 Dvadsiaty druhý Gedeltiovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

30 Dvadsiaty tretí Mahaziotovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

31 Dvadsiaty štvrtý Romemtiezerovi, jeho synom a bratom, dvanástim.