Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 16


1 Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom.

2 Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v Pánovom mene.

3 Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, mäso (?) a hroznový koláč.

4 Potom z levitov ustanovil pred Pánovu archu služobníkov aby pripomínali, oslavovali a vychvaľovali Pána, Izraelovho Boha.

5 Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jahiel, Semiramot, Jehiel, Matatiáš, Eliab, Banaiáš a Obededom. Jehiel hral na harfe a citare a Asaf na cimbale.

6 Kňazi Banaiáš a Jeziel však usťavične trúbili red Božou archou zmluvy.

7 V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána:

8 "Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

9 Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.

10 Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.

11 Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.

12 Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst,

13 vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

14 On, Pán, je náš Boh; jeho rozhodnutia platia po celej zemi.

15 Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

16 na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal.

17 Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú,

18 keď povedal: "Tebe dám kanaánsku krajinu ako váš podiel dedičný."

19 Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine

20 a od kmeňa prechodili ku kmeňu z jedného kráľovstva k inému národu,

21 nedovolil, aby im niekto krivdil; i kráľov karhal kvôli nim:

22 "Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom."

23 Spievaj Pánovi, celá zem! Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

24 Ohláste jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom.

25 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

26 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.

27 Vznešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je.

28 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť,

29 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár, klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu.

30 Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa.

31 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech hlásajú medzi pohanmi: "Pán kraľuje!"

32 Nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.

33 I zajasajú stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem.

34 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

35 Povedzte: "Zachráň nás, Bože, náš spasiteľ, zhromaždi a vysloboď nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa tvojimi chválospevmi.

36 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky." A všetok ľud nech privolá: "Amen!" a: "Chvála Pánovi!"

37 A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu, každý deň podľa poriadku.

38 Idutunovho syna Obededoma, Hosu a ich bratov, šesťdesiatich ôsmich, (ustanovil) za vrátnikov.

39 Kňaza Sadoka a jeho bratov (nechal) ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone,

40 aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu.

41 A s nimi Hemana a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

42 A u nich, u Hemana a Idutuna, trúby a cimbaly, aby hrali na nich a na všetkých Božích hudobných nástrojoch. Idutunových synov (ustanovil) k bráne.

43 Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom.