Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 12


1 A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula; patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji,

2 naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy: Zo Šaulových bratov Benjamíncov:

3 Pohlavár Ahiezer a Joas, synovia Samau z Gabay; Jaziel a Falet, synovia Azmota; Baracha a Jehu z Anatotu.

4 Samaiáš z Gabay, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi; Jeremiáš, Jeheziei, Johanan a Jezabad z Gadery,

5 Eluzai, Jerimut, Báliáš, Samariáš, Harufan Safatiáš;

6 Elkana, Jesiáš, Azareel, Kurachovci Joezer a Jesbám,

7 Joel a Zabadiáš, synovia Jerohama z Gedoru.

8 Aj z Gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, mužovia hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou; vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách.

9 Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Eliab,

10 štvrtý Masmana, piaty Jeremiáš,

11 šiesty Eti, siedmy Eliel,

12 ôsmy Johanan, deviaty Elzabad,

13 desiaty Jeremiáš, jedenásty Machbanai.

14 Títo z Gadových synov boli vodcami vojska. Jeden, najmenší, bol nad sto, najväcší nad tisíc (vojakmi).

15 To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy, a rozohnali všetkých (obyvateľov) dolín na východ a na západ.

16 Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti.

17 Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa: "Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami, ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí neprávosť, nech to vidí a tresce Boh našich otcov!"

18 Vtedy Amasaia, veliteľa tridsiatky, objal duch: "Tebe, Dávid, a s tebou, syn Izaiho, nech je pokoj! Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh." Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov.

19 Z Manassesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac: "Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi."

20 Keď išiel do Sikelegu, pripojil sa k nemu z Manassesovcov Ednas, Jozabad, Jedihel, Michael, Jozabad, Eliu a Salati, velitelia tisícok Manassesovcov.

21 Oni boli Dávidovi na pomoci proti koristníkom, lebo všetci boli smelí bojovníci a stali sa kniežatami vo vojsku.

22 Lebo deň čo deň prichádzali k Dávidovi pomocníci, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží. -

23 A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu preniesli Šaulovo kráľovstvo:

24 Synovia Júdu ozbrojení štítom a kopijou, šesťtisícosemsto vystrojených do boja.

25 Zo synov Simeona sedemtisícsto hrdinských bojovníkov.

26 Zo synov Léviho štyritisícšesťsto.

27 Tiež Jojada, knieža Áronovcov, a s ním tritisícsedemsto,

28 ďalej Sadok, hrdinský mladík, a jeho otcovský dom, dvadsaťdva kniežat.

29 Z Benjamínových synov, Šaulových bratov, tritisíc. Väčšina z nich sa však doteraz držala sprievodu Šaulovho domu.

30 Zo synov Efraima dvadsaťtisícosemsto smelých bojovníkov, chýrnych mužov vo svojom rode.

31 Z polovice Manassesovho kmeňa osemnásťtisíc. Boli určení podľa mena, aby išli a ustanovili Dávida za kráľa.

32 Z Isacharových synov takí, ktorí v každý čas oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť; mali dvesto veliteľov a všetci ich bratia stáli pod ich velením.

33 Zo Zabulona vystrojených do boja a bojujúcich všetkými vojnovými zbraňami: päťdesiattisíc, ktorí nastúpili s nerozdvojeným srdcom.

34 Z Neftaliho tisíc kniežat a s nimi tridsaťsedemtisíc so štítmi a kopijami.

35 Z Dana dvadsaťosemtisícšesťsto nastupujúcich do boja.

36 Z Asera štyridsaťtisíc pripravených nastúpiť do boja.

37 A zo Zajordánska, z Rubena, Gada a polovice Manassesovho kmeňa so všetkými zbraňami bojového vojska: stodvadsaťtisíc.

38 Všetci títo bojovníci vystrojení do šíku prišli s ochotným srdcom do Hebronu, aby Dávida ustanovili za kráľa nad celým Izraelom, ale aj ostatní Izraeliti jednomyseľne chceli Dávida urobiť kráľom.

39 A boli tam u Dávida tri dni a jedli a pili, lebo ich bratia im nachystali.

40 Ale aj tí, čo bývali blízo nich až po Isacharovcov, Zabulonovcov a Neftalimovcov, donášali chlieb na osloch, ťavách, muliciach a dobytku, (tiež) múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, vína, olej, dobytok a ovce v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.