Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 1


1 Adam, Set, Enos,

2 Kainan, Malaleel, Jared,

3 Henoch, Matuzalem, Lamech,

4 Noe, Sem, Cham a Jafet.

5 Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras.

6 Gomerovi synovia: Askenéz, Rifat a Togorma.

7 Javanovi synovia: Elisa a Taršiš, Kitim a Dodanim.

8 Chamovi synovia: Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán.

9 Kušovi synovia: Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia: Saba a Dadan.

10 Od Kuša pochádza Nimród; on bol prvým silákom na zemi.

11 Od Mesraima pochádza Ludim, Anamim, Laábim a Neftuim,

12 Fetrusim, Chašluim - odkiaľ vyšli Filištínci - a Kaftorim.

13 Od Kanaána pochádza Sidon, jeho prvorodený, Het,

14 Jebus, Amor, Gergez,

15 Hev, Arak, Sin.

16 Arad, Samar a Hamat.

17 Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch.

18 Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber.

19 Heberovi sa narodili dvaja synovia; meno jedného bolo Faleg, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan.

20 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare,

21 Adoram, Huzal, Dekla,

22 Hebal, Abimael, Saba,

23 Ofir Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.

24 Sem, Arfaxad, Sale,

25 Heber, Faleg, Ragau,

26 Sarug, Nachor, Táre,

27 Abram, čiže Abrahám.

28 Abrahámovi synovia: Izák a Izmael.

29 Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam,

30 Masma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia.

32 Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy, ktorých porodila: Zamran, Jeksan, Madan, Madián, Jesbok a Sue. Jeksanovi synovia: Saba a Dadan. (Dadanovi synovia: Asýrčania, Latusiti a Laomania.)

33 Madiánovi synovia: Efa, Efer, Henoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury.

34 Od Abraháma pochádza Izák. Izákovi synovia: Ezau a Izrael.

35 Ezauovi synovia: Elifaz Rahuel Jehus Ihelom a Kore.

36 Elifazovi synovia: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenéz, Tamna a Amalek.

37 Rahuelovi synovia: Nahat, Zara, Sama a Meza.

38 Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan.

39 Lotanovi synovia: Hori a Homam. Lotanova sestra bola Tamna.

40 Sobalovi synovia: Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onam. Sebeonovi synovia: Aja a Ana.

41 Anovi synovia: Dison. Disonovi synovia: Hamram, Eseban, Jetran a Charan.

42 Eserovi synovia: Balán, Zavan a Jakan. Disanovi synovia: Chus a Aran.

43 Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba.

44 Keď Bale zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Jobab, Zareho syn z Bosry.

45 Keď Jobab zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny.

46 Keď Husam zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit.

47 Keď Adad zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Semla z Masreky.

48 Keď Semla zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke.

49 Keď Šaul zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Achoborov syn Balanan.

50 Keď zomrel Balanan, stal sa namiesto neho kráľom Adad; meno jeho mesta bolo Fau, meno jeho manželky Métabel, dcéra Matredy, Mezaábovej dcéry.

51 Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet,

52 vodca Ólibama, vodca Ela, vodca Finon,

53 vodca Kenéz, vodca Teman, vodca Mabsar,

54 vodca Magdiel vodca Hiram. To boli edomskí vodcovia.