Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kráľov - kapitola 20


1 Benadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Išlo s ním tridsaťdva kráľov s koňmi a vozmi. Vystúpil, obkľúčil Samáriu a útočil na ňu.

2 Poslal poslov do mesta k izraelskému kráľovi Achabovi

3 a odkázal mu: "Takto hovorí Benadad: Tvoje striebro a tvoje zlato patrí mne, aj tvoje ženy a najlepšie deti sú moje."

4 Kráľ Izraela odpovedal: "Ako hovoril môj pán, kráľ, tvoj som ja i všetko, čo mám."

5 Posli prišli zasa a vraveli: "Takto hovorí Benadad: Poslal som k tebe s odkazom: Svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svojich synov daj mne!

6 Keď zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov, vezmú všetko, čo sa im bude páčiť, a odnesú."

7 Nato izraelský kráľ zvolal všetkých starších krajiny a hovoril: "Zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy a deti, po moje zlato a striebro a neodoprel som mu."

8 Všetci starší a všetok ľud mu povedali: "Neposlúchni a nepovoľ!"

9 Preto povedal Benadadovým poslom: "Povedzte môjmu pánovi, kráľovi: Všetko, po čo si k svojmu služobníkovi poslal prvý raz, urobím, ale túto vec nemôžem urobiť." Posli odišli a oznámili mu to.

10 A Benadad mu poslal odkaz: "Nech bohovia urobia so mnou, čo chcú, ak bude prach Samárie stačiť do dlaní všetkého ľudu, ktorý je so mnou."

11 Izraelský kráľ odpovedal: "Hovorí sa: "Nech sa opásaný nevychvaľuje ako odpásaný."

12 Keď Benadad počul túto reč - práve pil s kráľmi v stanoch -, povedal svojim poddaným: "Útočte!" I zaútočili na mesto.

13 Vtom pristúpil k Achabovi, kráľovi Izraela, istý prorok a povedal: "Toto hovorí Pán: Videl si celý tento velikánsky zástup? Dnes ho dám do tvojej ruky, aby si videl, že ja som Pán."

14 Achab sa opýtal: "Pomocou koho?" Odpovedal: "Toto hovorí Pán: Pomocou sluhov krajových kniežat." Opýtal sa: "Kto má otvoriť boj?" Odpovedal: "Ty."

15 Nato spočítal sluhov krajových kniežat, bolo ich dvestotridsaťdva. Potom spočítal celé vojsko, všetkých synov Izraela: sedemtisíc.

16 I vyrazili napoludnie, keď sa Benadad opíjal v stanoch, on i králi, tridsiati dvaja králi, ktorí mu prišli na pomoc.

17 Najprv vyrazili sluhovia krajových kniežat. Vtedy poslali k Benadadovi a oznámili mu: "Zo Samárie vychádzajú ľudia!"

18 On vravel: "Ak prichádzajú o mier, chyťte ich živých, a ak vychádzajú do boja, chyťte ich (tiež) živých!"

19 Oni však už vytiahli z mesta, totiž sluhovia krajových kniežat a vojsko, ktoré išlo za nimi.

20 Každý zabil svojho chlapa, takže Aramejčania utiekli. Izraeliti ich prenasledovali, ale aramejský kráľ Benadad ušiel na koni i s jazdcami.

21 Vyrazil aj izraelský kráľ, ukoristil kone a vozy a zapríčinil Aramejčanom veľkú porážku.

22 Vtedy ku kráľovi Izraela pristúpil prorok a povedal mu: "Choď, daj dohromady sily a dobre uváž, čo máš robiť, lebo kráľ Aramu na takto rok vytiahne proti tebe!"

23 Sluhovia vraveli aramejskému kráľovi: "Ich Boh je horský Boh, preto nás premohli. Ak budeme s nimi bojovať na rovine, porazíme ich.

24 A urob to takto: Odstráň kráľov, každého z jeho zadelenia, a postav namiesto nich námestníkov!

25 Ty si však nazbieraj vojsko, ako bolo vojsko, ktoré si stratil, i kone, ako si mal predtým. Potom budeme s nimi bojovať na rovine, či ich nepremôžeme!" On poslúchol ich radu a urobil tak.

26 Po uplynutí roku zhromaždil Benadad Aramejčanov a vystúpil do Afeku bojovať proti Izraelitom.

27 Aj synovia Izraela sa zhromaždili, zásobili sa a išli proti nim. Synovia Izraela táborili proti nim ako dva kŕdliky kôz, Aramejčania však zaplnili krajinu.

28 Vtedy pristúpil Boží muž a oslovil izraelského kráľa: "Toto hovorí Pán: Pretože Aramejčania povedali: "Pán je Boh vrchov, a nie Boh dolín," vydám ti do ruky celý tento veličizný zástup, aby ste poznali, že ja som Pán."

29 Sedem dní táborili proti sebe; na siedmy deň sa strhol boj a synovia Izraela porazili Aramejčanov, a to stotisíc pešiakov v jeden deň.

30 Ostatní utekali do Afeku, do mesta, a tam padol múr na dvadsaťsedemtisíc tých, čo zostali. Utiekol aj Benadad. Došiel do mesta (a behal) z izby do izby.

31 Jeho sluhovia mu povedali: "Počuli sme, že králi izraelského domu sú králi milosrdní. Obhoďme si okolo bedier vrecovinu, okolo hlavy povrazy a vyjdime k izraelskému kráľovi, azda nás nechá nažive."

32 Opásali si teda okolo bedier vrecovinu a povrazy okolo hlavy, išli k izraelskému kráľovi a vraveli: "Tvoj sluha Benadad hovorí: Nechaj ma, prosím, nažive!" Odpovedal: "Je ešte nažive? Je mojím bratom!"

33 Chlapi to brali za dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali: "Benadad je tvoj brat." Odpovedal: "Choďte, priveďte ho!" Keď Benadad prišiel k nemu, vyzdvihol ho na voz

34 a povedal mu: "Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vrátim. V Damasku si porob ulice, ako môj otec urobil v Samárii. A ja po uzavretí zmluvy odtiahnem od teba. Uzavrel teda s ním zmluvu a prepustil ho.

35 Vtedy ktorýsi z prorockých synov na Pánov popud povedal svojmu priateľovi: "Zbi ma. Ale ten muž sa zdráhal udrieť ho.

36 I povedal mu: "Pretože si nepočúval hlas Pána, len čo vyjdeš odo mňa zabije ťa lev." A keď odchádzal od neho, napadol ho lev a zabil ho.

37 Stretol iného človeka a povedal: "Zbi ma!" On ho tak zbil, až ho poranil.

38 Nato prorok išiel, stal si kráľovi do cesty, ale obväzom okolo očí sa prestrojil,

39 a keď kráľ prechádzal, volal na kráľa: "Tvoj sluha vytiahol do boja a vtedy odbočil akýsi človek, doviedol ku mne muža a povedal: "Stráž tohto človeka! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom, alebo zaplatíš hrivnu striebra."

40 Kým však mal tvoj sluha tu i tam robotu, toho nebolo." Nato mu izraelský kráľ povedal: "To je tvoj rozsudok, ktorý si si sám vyniesol!"

41 Vtom si rýchlo odstránil obväz z očí a kráľ Izraela ho spoznal; že je spomedzi prorokov.

42 I povedal mu: "Toto hovorí Pán: Pretože si vypustil z ruky muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, bude tvoj život za jeho život a tvoj ľud za jeho ľud."

43 A izraelský kráľ odišiel domov namrzený a išiel do Samárie.