Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 7


1 Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho so všetkým jeho zariadením pomazal a posvätil a keď pomazal a posvätil aj oltár so všetkým jeho náradím;

2 izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred Pána ako svoj dar šesť zakrytých vozov a dvanásť býkov.

3 Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a býk na každé jedno. Priviedli to pred stánok.

4 Tu Pán nariadil Mojžišovi:

5 "Vezmi ich od nich! Použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdeľ ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé služby!"

6 I zobral Mojžiš vozy a býky a dal ich levitom.

7 Dva vozy a štyri býky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu,

8 štyri vozy a osem býkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona;

9 Kaátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach.

10 V deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár,

11 Pán povedal Mojžišovi: "Nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára!"

12 V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Júdovho kmeňa.

13 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy; obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

14 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom,

15 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

16 jeden cap na obetu za hriech

17 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahasona.

18 Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov, Suarov syn Natanael.

19 Ako obetný dar priniesol: striebornú misu o váhe stotridsať šeklov, striebornú misku o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

20 panvičku o váhe desať zlatých šeklov, naplnenú kadidlom,

21 jedného býčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertvu,

22 jedného capa na obetu za hriech

23 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bo obetný dar Suarovho syna Natanaela.

24 Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab.

25 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu

26 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom,

27 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

28 jeden cap na obetu za hriech

29 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba.

30 Na štvrtý deň (obetovalo) knieža Rubenových synov, Sedeurov syn Elisur.

31 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

32 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom,

33 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

34 jeden cap na obetu za hriech

35 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisura.

36 V piaty deň obetovalo knieža Simeonových synov, Surišadaiho syn Salamiel.

37 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

38 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom,

39 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

40 jeden cap na obetu za hriech

41 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surišadaiho syna Salamiela.

42 Na šiesty deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf.

43 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

44 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom,

45 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

46 jeden cap na obetu za hriech

47 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa.

48 Na siedmy deň obetovalo knieža Efraimových synov, Abiudov syn Elisama.

49 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

50 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom,

51 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

52 jeden cap na obetu za hriech

53 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abiudovho syna Elisama.

54 Na ôsmy deň obetovalo knieža Manassesových synov, Fadasurov syn Gamaliel.

55 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

56 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom,

57 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

58 jeden cap na obetu za hriech

59 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela.

60 Na deviaty deň obetovalo knieža Benjamínových synov, Gedeonov syn Abidan.

61 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

62 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom,

63 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

64 jeden cap na obetu za hriech

65 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abidana.

66 Na desiaty deň obetovalo knieža Danových synov, Amišadaiho syn Ahiezer.

67 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

68 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom,

69 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

70 jeden cap na obetu za hriech

71 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Amišadaiho syna Ahiezera.

72 Na jedenásty deň obetovalo knieža Aserových synov, Ochranov syn Fegiel.

73 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

74 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom,

75 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

76 jeden cap na obetu za hriech

77 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Ochranovho syna Fegiela.

78 Na dvanásty deň obetovalo knieža Neftaliho synov, Enanov syn Ahira.

79 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu,

80 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom,

81 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu,

82 jeden cap na obetu za hriech

83 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Enanovho syna Ahiru.

84 Toto boli dary na posviacku oltára v čase, keď bol posvätený: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných misiek, dvanásť zlatých panvičiek,

85 každá misa mala stotridsať šeklov striebra a každá miska sedemdesiat šeklov. Všetky nádoby mali dvetisícštyristo šeklov striebra podľa posvätnej váhy.

86 Dvanásť zlatých panvičiek, naplnených kadidlom, malo po desať šeklov podľa posvätnej váhy; všetkého zlata na panvičkách bolo stodvadsať šeklov.

87 Počet dobytka na celostnú žertvu bolo dvanásť mladých býčkov, k tomu dvanásť baranov a dvanásť jednoročných baránkov spolu s príslušnou potravinovou obetou; ďalej dvanásť capov na obetu za hriech.

88 Všetkého dobytka na pokojnú žertvu bolo: dvadsaťštyri býkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat jednoročných baránkov. To boli dary na posviacku oltára, keď bol posvätený.

89 A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zľutovnice, čo bola na arche medzi dvoma cherubmi. Takto sa s ním rozprával.