Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 4


1 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi:

2 "Spočítaj spomedzi levitov všetkých Kaátovcov podľa ich rodov a otcovských rodín

3 od tridsiateho roku nahor až do päťdesiateho roku, všetkých, ktorí sú schopní nastúpiť a konať službu v stánku zmluvy.

4 Toto je služba Kaátovcov v stánku zmluvy: starať sa o svätostánok.

5 Keď sa bude mať tábor pohnúť, Áron a jeho synovia vojdú dnu, snímu haliacu záclonu a obalia ňou archu zmluvy,

6 na to položia prikrývadlo z tachášovej kože, obtiahnu to prikrývkou z belasého purpuru a zasunú tyče.

7 Aj predkladný stôl zabalia do modrého purpurového obalu a na to položia kadidelnice, mažiariky, čaše a misky na obetné ulievanie a denný chlieb bude tiež na ňom.

8 Na to natiahnu šarlátový povlak, ten opäť prikryjú tachášovou pokrývkou a zasunú jeho tyče.

9 Potom vezmú belasopurpurovú prikrývku a zakryjú ňou svietnik, svetlá a lampy, odštipovače a misky na obhorky ako aj všetky nádoby na olej, ktorých sa tu používa,

10 zabalia ho i s jeho náčiním do pokrývky z tachášovej kože a položia ho na nosidlá.

11 Aj zlatý oltár zavinú do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho pokrývkou z tachášovej kože a zasunú jeho tyče.

12 Potom vezmú všetko náčinie, ktoré je potrebné na bohoslužbu, ktorým je opatrená služba vo svätyni, zabalia ho do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho pokrývkou z tachášovej kože a položia ho na nosidlá.

13 Oltár očistia od popola, ovinú ho prikrývadlom z modrého purpuru,

14 potom naň položia všetko náčinie, ktorým sa obstaráva služba na ňom: uhoľnice, vidlice, trojzubce, háky a lopatky, všetko oltárne náčinie, na to pretiahnu obal z tachášovej kože a prevlečú jeho nosidlá.

15 A len vtedy, keď Áron a jeho synovia zavinú svätostánok a všetko jeho náčinie a keď sa tábor bude mať dať na pochod, prídu Kaátovci, aby to niesli, ale svätých vecí sa nedotknú, aby nezomreli. Toto je bremeno Kaátovcov v stánku zmluvy.

16 Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazar a bude mať na starosti olej do lámp, voňavý tymian, ustavičnú obetu, olej na pomazanie, svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko jej náčinie."

17 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi:

18 "Nedovoľte, aby čeľaď Kaátovcov vyhynula zo stredu kmeňa levitov.

19 Urobte pre nich toto, aby ostali navždy a aby nevymreli, keď sa budú približovať ku svätosvätým veciam: Áron a jeho synovia prídu a každému z nich určia, čo má robiť a niesť,

20 aby oni sami nevošli a neuzreli ani na okamih sväté veci a neumreli."

21 Pán hovoril Mojžišovi:

22 "Urob súpis Gersonovcov podľa ich rodín a rodov!

23 Od tridsiateho roku nahor až do päťdesiateho roku ich prehliadni všetkých, čo sú povinní službou a čo majú byť zamestnaní pri stánku zjavenia.

24 Toto sú povinnosti Gersonovej rodiny, toto majú robiť a niesť:

25 Budú nosiť pokrývky stánku, stánok zjavenia a jeho prikrývky, pokrývku z tachášových koží, ktorá je navrchu, a oponu, čo je na vchode do stánku zjavenia,

26 nádvorné plachty, záclonu z vchodu do nádvoria, ktoré obkolesuje príbytok a oltár, jeho povrazy a všetko náčinie, potrebné na službu pri nich. Spravia všetko, čo tu treba urobiť.

27 Gersonovci vykonajú podľa pokynu Árona a jeho synov svoju službu pri všetkom, čo majú robiť alebo niesť. Dáte im na starosť všetko, čo majú oni nosievať.

28 To je služba, ktorú má vykonávať Gersonova rodina v stánku zjavenia pod vedením Itamara, syna kňaza Árona.

29 Prehliadni aj Merarovcov podľa ich rodov a rodín!

30 Od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok prehliadni všetkých, ktorí sú povinní službou a majú byť zamestnaní v stánku zjavenia.

31 Toto majú nosiť a pripravovať v stánku zjavenia: dosky príbytku a ich žrde, stĺpy a podstavce,

32 stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce, kolíky a povrazy, všetko potrebné náradie a všetko čo je tu potrebné. Ukážete im kus po kuse, čo majú nosiť.

33 Toto je služba rodiny Merariho pod vedením Itamara, syna kňaza Árona, pri všetkej ich obsluhe stánku zjavenia."

34 A Mojžiš, Áron i kniežatá ľudu prehliadli Kaátovcov podľa ich rodov a rodín,

35 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť pri stánku zjavenia.

36 A prehliadnutých sa podľa ich rodín napočítalo dvetisícsedemstopäťdesiat.

37 To sú prehliadnutí z Kaátovej rodiny, všetci, ktorí konajú službu v stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na Pánov príkaz (daný) Mojžišovi.

38 Prehliadnutých z Gersonovej rodiny podľa ich rodov a rodín,

39 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť v stánku zjavenia,

40 teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo dvetisícšesťstotridsať.

41 To sú prehliadnutí z Gersonovej rodiny, všetci, ktorí konajú službu v stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na Pánov príkaz.

42 Prehliadnutých z rodiny Merariho podľa ich rodov a rodín,

43 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť v stánku zjavenia,

44 teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo tritisícdvesto.

45 To sú prehliadnutí z rodiny Merariho, všetci, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli.

46 Všetkých prehliadnutých, ktorých z levitov prehliadli Mojžiš, Áron a Izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín,

47 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, ktorí mali v stánku zjavenia povinnosť pracovať a nosiť,

48 napočítalo sa osemtisícpäťstoosemdesiat.

49 Mojžiš na Pánov príkaz určil každému, o čo sa má starať a čo má nosiť. Boli ustanovení tak, ako Mojžišovi rozkázal Pán.