Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 34


1 Pán hovoril Mojžišovi:

2 "Toto prikáž Izraelitom: Keď prídete do krajiny Kanaán, toto bude vaše územie, ktoré vám pripadne za dedičný majetok: krajina Kanaán v celom svojom rozsahu.

3 Vaše hranice budú od púšte Sin popri Edomsku. Južná hranica sa začne na východe, na južnom konci Soľného mora,

4 potom vaša hranica pôjde južne od Škorpiónového návršia a prejde cez Senu, kým sa neskončí južne od Kadešbarny. Odtiaľ pôjde ďalej k Hasar-Adaru a dosiahne Asemonu.

5 Od Asemony hranica zahne k Egyptskému potoku a skončí pri Mori.

6 Západnou hranicou bude pre vás Veľké more - ono bude vašou západnou hranicou.

7 A toto bude pre vás severnou hranicou: od Veľkého mora pôjde vaša hraničná čiara až k vrchu Hor.

8 Od vrchu Hor pôjde hraničná čiara až na miesto, kade sa ide do Ematu, a hranica dosiahne až Sedad.

9 Potom hranica pôjde cez Sifron a dosiahne svoj konečný bod pri Hasar-Enan. To bude vaša severná hranica.

10 Ako východnú hranicu si určite čiaru od Hasar-Enanu ku Sefame.

11 Od Sefamy pôjde hranica dolu ku Reble východne od Ain. Potom zíde ešte nižšie a dotkne sa horského hrebeňa východne od Genezaretského jazera.

12 Potom hranica pôjde dolu k Jordánu a skončí sa pri Soľnom mori. Toto budú hranice vašej krajiny dookola."

13 Mojžiš nariadil Izraelitom: "Toto je krajina, ktorú dostanete lósom do vlastníctva a ktorú Pán kázal prideliť deviatim a polovici kmeňa.

14 Lebo rodiny Rubenovho kmeňa a Gadovho kmeňa a polovica Manassesovho kmeňa svoj dedičný podiel už dostali.

15 Dva a pol kmeňa obsiahlo svoj dedičný podiel za Jordánom naproti Jerichu, na východ, oproti východu slnka." -

16 Pán hovoril Mojžišovi:

17 Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu: kňaz Eleazar a Nunov syn Jozue,

18 ďalej priberiete na rozdelenie krajiny po jednom kniežati z každého kmeňa;

19 a mená tých mužov sú: Z Júdovho kmeňa Jefonov syn Kaleb;

20 zo Simeonovho kmeňa Amiudov syn Samuel;

21 z Benjamínovho kmeňa Chaselonov syn Elidad;

22 z Danovho kmeňa Jogliho syn Boki;

23 z Jozefových synov z kmeňa Manassesovho Efodov syn Haniel;

24 z kmeňa Efraimovho Seftanov syn Kamuel;

25 zo Zabulonovho kmeňa Farnachov syn Elisafan;

26 z Isacharovho kmeňa Ozanov syn knieža Faltiel;

27 z Aserovho kmeňa Salomiho syn Ahiud;

28 z Neftaliho kmeňa Amiudov syn Fedael."

29 To sú tí, ktorým Pán prikázal rozdeliť Izraelitom ich dedičný podiel v kanaánskej krajine.