Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 26


1 Po nákaze hovoril Pán Mojžišovi a Áronovmu synovi Eleazarovi:

2 Urobte súpis celej izraelskej pospolitosti, od dvadsiatich rokov nahor podľa ich rodín všetkých bojaschopných."

3 I spočítali ich Mojžiš a kňaz Eleazar na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu,

4 od dvadsiateho roku nahor, ako Mojžišovi prikázal Pán.

5 Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo: Izraelov prvorodený Ruben. Rubenovi synovia boli: Henoch z ktorého pochádza čeľaď Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čeľaď Faluovcov

6 Hesron, z ktorého pochádza čeľaď Hesronovcov, a Charmi, z ktorého pochádza čeľaď Charmovcov.

7 To sú Rubenove čeľade. Prehliadnutých ich bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať.

8 Faluho syn bol Eliab

9 a Eliabovi synovia boli: Namuel, Dátan a Ábiron. Títo - Dátan a Ábiron - boli medzi tými, ktorých povolali na zhromaždenie ľudu a ktorí sa vzbúrili so skupinou Koreho proti Mojžišovi a Áronovi, keď sa postavili proti Pánovi.

10 Zem však otvorila svoj pažerák a prehltla ich spolu s Korem, kým skupina zahynula tak, že oheň strávil dvestopäťdesiat mužov, a tak sa stali výstražným znamením.

11 Koreho synovia však nezahynuli.

12 Simeonovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Namuel, z ktorého pochádza čeľaď Namuelovcov, z Jamina čeľaď Jaminovcov, z Jachina čeľaď Jachinovcov,

13 zo Zareho čeľaď Zarovcov a zo Šaula čeľaď Šaulovcov.

14 To sú čeľade Simeonovcov. Bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto.

15 Gadovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sefon, z ktorého pochádza čeľaď Sefonovcov, z Agiho čeľaď Agiovcov, zo Suniho čeľaď Suniovcov,

16 z Ozniho čeľaď Ozniovcov, z Heriho čeľaď Heriovcov,

17 z Aroda čeľaď Arodovcov a z Ariela čeľaď Arielovcov.

18 To sú čeľade Gadových synov a prehliadnutých z nich bolo štyridsaťtisícpäťsto.

19 Júdovi synovia boli: Her a Onan. No Her a Onan umreli v kanaánskej krajine.

20 Júdovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sela, z ktorého pochádza čeľaď Selovcov, z Fáresa čeľaď Fáresovcov.

21 Fáresovi synovia boli: z Hesrona pochádza čeľaď Hesronovcov a z Hamula čeľaď Hamulovcov.

22 Toto sú Júdove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto.

23 Isacharovi synovia boli podľa svojich čeľadí: Tola, z ktorého je čeľaď Tolovcov, z Fua čeľaď Fuovcov, za

24 z Jasuba čeľaď Jasubovcov a zo Semrana čeľaď Semranovcov.

25 To sú Isacharove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo šesťdesiatštyritisíctristo.

26 Zabulonovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sared, z ktorého je čeľaď Saredovcov, z Elona čeľaď Elonovcov, z Jalela čeľaď Jalelovcov.

27 To sú Zabulonove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo šesťdesiattisícpäťsto.

28 Jozefovi synovia podľa svojich čeľadí boli Manasses a Efraim.

29 Manassesovci boli: Machir, z ktorého pochádza čeľaď Machirovcov. Z Machira pochádza Galaád a z Galaáda pochádza čeľaď Galaádovcov.

30 Galaádovi synovia boli: Jezer, z ktorého je čeľaď Jezerovcov, z Haleka čeľaď Halekovcov,

31 z Asriela čeľaď Asrielovcov, zo Sechema čeľaď Sechemovcov, zo Semida čeľaď Semidovcov

32 a z Hefera čeľaď Heferovcov.

33 Heferov syn Salfád nemal však synov, iba dcéry, a Salfádove dcéry boli: Maála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa:

34 To sú čeľade Manassesove a z nich bolo prehliadnutých päťdesiatdvatisícsedemsto.

35 Synovia Efraimovi podľa svojich čeľadi sú títo: zo Sutalu čeľaď Sutalovcov, z Bechera čeľaď Becherovcov a z Tehena čeľaď Tehenovcov.

36 Sutalov syn bol aj Heran a z neho je čeľaď Heranovcov.

37 Toto sú čeľade synov Efraimových, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo tridsaťdvatisícpäťsto. To sú Jozefovi synovia podľa svojich čeľadi.

38 Benjamínovi synovia podľa svojich čeľadí boli: z Belu pochádza čeľaď Belovcov, z Asbela čeľaď Asbelovcov, z Ahirama čeľaď Ahiramovcov,

39 zo Sufama čeľaď Sufamovcov a z Hufama čeľaď Hufamovcov.

40 Belovi synovia boli Hered a Noeman. Z Hereda pochádza čeľaď Heredovcov a z Noemana čeľaď Noemanovcov.

41 To sú Benjamínovi synovia podľa svojich čeľadí a prehliadnutých bolo štyridsaťpäťtisícšesťsto.

42 Danovi synovia podľa svojich čeľadí boli: zo Suhama pochádza čeľaď Suhamovcov. To sú Suhamove rody podľa svojich čeľadí.

43 Všetkých z čeľade Suhamovcov, čo boli prehliadnutí, bolo šesťdesiatštyritisícštyristo.

44 Aserovi synovia podľa svojich čeľadí boli: z Jemnu pochádza čeľaď Jemnovcov, z Jesuiho čeľaď Jesuiovcov a z Brieho čeľaď Briovcov.

45 Z Brieho synov, z Hebera pochádza čeľaď Heberovcov a z Melchiela čeľaď Melchielovcov.

46 Meno Aserovej dcéry bolo Sára.

47 To sú čeľade Aserových synov, z ktorých bolo prehliadnutých päťdesiattritisícštyristo.

48 Neftaliho synovia podľa svojich čeľadí boli: z Jesiela čeľaď Jesielovcov, z Guniho čeľaď Guniovcov,

49 z Jesera čeľaď Jeserovcov a zo Selema čeľaď Selemovcov.

50 To sú Neftaliho synovia podľa svojich čeľadí a prehliadnutých z nich bolo štyridsaťpäťtisícštyristo.

51 Prehliadnutých Izraelitov bolo teda šesťstojedentisícsedemstotridsať.

52 Pán hovoril Mojžišovi:

53 "Týmto nech sa rozdelí krajina za dedičný majetok podľa počtu ich mien.

54 Početnejšiemu kmeňu dáš väčší dedičný majetok a tomu, čo je počtom menší, dáš menší dedičný majetok. Každému dáš dedičný majetok podľa počtu jeho prehliadnutých.

55 Krajina sa však rozdelí žrebom. A dostanú ju do vlastníctva podľa mien ich otcovských kmeňov.

56 Teda žrebom bude rozdelená krajina medzi početnejších a medzi počtom menších." -

57 A toto sú prehliadnutí leviti podľa svojich čeľadí: z Gersona pochádza čeľaď Gersonovcov, z Kaáta čeľaď Kaátovcov a z Merariho čeľaď Merariovcov.

58 Čeľade levitov sú tieto: čeľaď Lobniho, čeľaď Hebronova, čeľaď Musiho a čeľaď Koreho. Kaátovi sa narodil Amram,

59 ktorý mal za manželku Jochabed, dcéru Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona porodila svojmu mužovi Amramovi synov Árona a Mojžiša a ich sestru Máriu.

60 Áronovi sa narodil Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar.

61 Nadab a Abiu zomreli, keď obetovali iný oheň pred Pánom.

62 Všetkých, čo boli z nich prehliadnutí, bolo dvadsaťtritisíc, všetko muži od jedného mesiaca nahor. Oni neboli prehliadnutí s ostatnými Izraelitmi, lebo im nebol určený dedičný majetok medzi Izraelitmi.

63 Toto sú prehliadnutí Mojžišom a kňazom Eleazarom, ktorí prehliadali Izraelitov na Moabských stepiach Pri Jordáne naproti Jerichu.

64 Medzi nimi nebol ani jeden z tých, ktorých prehliadali Mojžiš a Áron na Sinajskej púšti. Pán im oznámil, že zomrú na púšti, a neostal z nich nik okrem Jefonovho syna Kaleba a Nunovho syna Jozueho.