Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 22


1 Potom šli Izraeliti ďalej a utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.

2 Keď Seforov syn Balak videl, čo všetko Izrael urobil Amorejčanom,

3 Moab sa veľmi bál tohoto národa, lebo bol veľký, a schytila ho hrôza pred Izraelitmi.

4 Moabčania povedali madiánskym starším: "Tento húf nám požerie všetko vôkol nás, ako dobytok spása trávu na poli! A Seforov syn Balak, ktorý bol toho času moabským kráľom,

5 poslal poslov k Beorovmu synovi Balámovi do Petoru na Eufrate, do krajiny jeho národa, aby ho privolal, a odkázal mu: "Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta. Roztiahol sa už po celej krajine a usalašil sa naproti mne.

6 Príď teda a prekľaj mi tento ľud, lebo je silnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny, lebo viem, že koho ty požehnáš, je požehnaný a koho ty prekľaješ, je prekliaty."

7 I vybrali sa moabskí starší a madiánski starší s odmenou za veštbu v rukách, prišli k Balámovi a odovzdali Balakov odkaz.

8 On im povedal: "Ostaňte túto noc tu a potom vám dám odpoveď podľa toho, čo mi povie Pán." Moabskí náčelníci ostali teda u Baláma.

9 Boh prišiel k Balámovi a povedal mu: "Čo sú to za muži u teba?!"

10 Balám odpovedal Bohu: "Seforov syn Balak, moabský kráľ, mi odkázal:

11 Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta, a roztiahol sa už po celej krajine. Príď teda a zariekni mi ho! Hádam potom budem môcť začať s ním bojovať a vyženiem ho."

12 Boh však povedal Balámovi: "Nesmieš s nimi ísť! Nesmieš prekliať ten ľud, lebo je požehnaný!"

13 Keď Balám ráno vstal, povedal Balakovým náčelníkom: "Choďte len do svojej krajiny, lebo Pán mi nedovolil ísť s vami."

14 Moabskí predáci sa pobrali a keď došli k Balakovi, povedali mu: "Balám sa zdráhal ísť s nami."

15 Nato Balak opäť poslal popredných mužov, viacerých a vznešenejších, ako boli prví.

16 Keď prišli k Balámovi, povedali mu: "Toto odkazuje Seforov syn Balak: Neotáľaj prísť ku mne!

17 Bohato ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Len príď a zariekni mi tento ľud!"

18 Ale Balám odvetil Balakovým služobníkom: "Keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho domu, nebudem môcť robiť proti rozkazu Pána svojho Boha, ani viac, ani menej.

19 Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby ste sa dozvedeli, čo mi ďalej povie Pán."

20 Pán za noci prišiel k Balámovi a povedal mu: "Ak ťa títo mužovia prišli zavolať, tak sa vyber a choď s nimi! Ale smieš robiť len to, čo ti prikážem ja!"

21 Ráno potom Balám vstal, osedlal svoju oslicu a odišiel s moabskými predákmi.

22 Potom sa Boh rozhneval, že (Balám) už aj sám chcel ísť, a Pánov anjel mu zastúpil cestu, aby ho zadržal. Niesol sa totiž na oslici a sprevádzali ho jeho dvaja sluhovia.

23 Keď oslica videla na ceste stáť Pánovho anjela s vytaseným mečom v ruke vybočila z cesty a išla poľom. Balám oslicu bil, aby ju zavrátil na cestu.

24 Tu sa anjel postavil do úžľabiny medzi vinicami, kde stál z oboch strán múr.

25 Keď oslica zočila Pánovho anjela, pritisla sa o múr a Balámovi pritlačila o múr nohu. I bil ju znova.

26 Pánov anjel ho zasa predišiel a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo.

27 A keď Balámova oslica zbadala Pánovho anjela, padla pod Balámom. Balám sa rozhneval a ťal oslicu palicou.

28 Tu Pán otvoril oslici ústa a povedala Balámovi: "Čo som ti urobila, že si ma už tri razy bil?"

29 Balám odvetil oslici: "Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal poruke meč, tak by som ťa zabil."

30 Oslica odpovedala Balámovi: "A nie som ja tvoja oslica, na ktorej oddávna až dodnes jazdievaš? A urobila som ti niekedy niečo takéto?!" On odpovedal: "Nie!"

31 Tu Pán otvoril Balámovi oči a zbadal, že na ceste stojí Pánov anjel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a vrhol sa na tvár.

32 Pánov anjel mu povedal: "Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Pozri, ja sám som prišiel, aby som ťa zadržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli.

33 Oslica ma zbadala a tri razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však bol nechal nažive."

34 Tu Balám povedal Pánovmu anjelovi: "Previnil som sa. Nevedel som, že sa mi ty staviaš do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť."

35 Pánov anjel však odvetil Balámovi: "Len chod s mužmi! Ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja!" A Balám šiel s Balakovými náčelníkmi.

36 Keď Balak počul, že sa blíži Balám, šiel mu v ústrety do moabského Iru, ktorý je na samých hraniciach arnonského územia.

37 A Balak povedal Balámovi: "Či som neposlal opäť po teba, aby som ťa privolal? Prečo si neprišiel hneď ku mne? Nie som vari schopný odmeniť ťa?"

38 Balám odpovedal Balakovi: Nuž prišiel som k tebe, ale sotva budem môcť niečo hovoriť Poviem iba to slovo, ktoré mi vloží do úst Boh."

39 Potom išli Balak s Balámom ďalej a došli do Kirjat-Chusot.

40 A keď Balak obetoval býky a ovce, poslal z nich Balámovi a náčelníkom, čo boli s ním.

41 Na druhý deň ráno vzal Balak Baláma so sebou a zaviedol ho na Bamot-Bál, odkiaľ bolo vidieť zadné (voje) izraelského ľudu.