Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 2


1 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi:

2 Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola obrátení k stánku zjavenia.

3 Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora a vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason;

4 jeho voj má sedemdesiatštyritisícšesťsto prehliadnutých.

5 Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov a vodcom Isacharových synov bude Suarov syn Natanael;

6 jeho voj má päťdesiatštyritisícštyristo prehliadnutých.

7 Ďalej kmeň Zabulonov a vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab;

8 jeho voj má päťdesiatsedemtisícštyristo prehliadnutých.

9 Všetkých prehliadnutých v Júdovom tábore je podľa ich vojov stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Oni budú pochodovať prví.

10 Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur;

11 jeho voj má štyridsaťšesťtisícpäťsto prehliadnutých.

12 Pri ňom sa utáborí kmeň Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel;

13 jeho voj má päťdesiatdeväťtisíctristo prehliadnutých.

14 Ďalej kmeň Gadov a vodca Gadových synov bude Duelov syn Eliasaf;

15 jeho voj má štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat prehliadnutých.

16 Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Oni majú pochodovať ako druhí.

17 Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať, každý so svojím oddielom podľa svojich zástav.

18 Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama;

19 jeho voj má štyridsaťtisícpäťsto prehliadnutých.

20 Pri ňom sa utáborí kmeň Manassesov a jeho vodcom bude Fadasurov syn Gamaliel;

21 jeho voj má tridsaťdvatisícdvesto prehliadnutých.

22 Ďalej kmeň Benjamínov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidan;

23 jeho voj má tridsaťpäťtisícštyristo prehliadnutých.

24 Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov stoosemtisícsto. Oni sa dajú na pochod ako tretí.

25 Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaiho syn Ahiezer;

26 jeho voj má šesťdesiatdvatisícsedemsto prehliadnutých.

27 Pri ňom nech táborí kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel;

28 jeho voj má štyridsaťjedentisícpäťsto prehliadnutých.

29 Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira;

30 jeho voj má päťdesiattritisícštyristo prehliadnutých.

31 Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste."

32 Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.

33 Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Tak to Mojžišovi prikázal Pán.

34 A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod: všetci podľa svojich čeľadí pri svojich otcovských rodinách.