Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 17


1 Po tomto Pán povedal Mojžišovi:

2 "Hovor s Izraelitmi a vezmi si od nich, od každého kmeňa, po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, od každého kmeňa, spolu dvanásť palíc. Meno každého napíš na jeho palicu!

3 Na Léviho palicu však napíš Áronovo meno, lebo len jedna palica bude prislúchať domu ich otcov.

4 Potom ich polož do stánku zjavenia pred zákon, kde sa ti ja zjavujem.

5 Palica toho, ktorého som si vyvolil, vypučí. Takto pred sebou umlčím šomranie Izraelitov, ktorým broja proti vám."

6 Keď to Mojžiš oznámil Izraelitom a keď mu všetky kniežatá dali svoje palice, každé knieža jednu, kmeň po kmeni, spolu teda dvanásť palíc - a medzi ich palicami bola aj Áronova palica -,

7 Mojžiš položil palice pred Pána v stánku zjavenia.

8 Keď potom Mojžiš na druhý deň vošiel do stánku zákona, Áronova palica, tá, čo patrila kmeňu Léviho, vypučala! Vyhnala puky a rozkvitla a boli na nej dozreté mandle.

9 Tu Mojžiš vyniesol všetky palice spred Pána ku všetkým Izraelitom. Oni ich poznali a každý si vzal svoju palicu.

10 Pán však povedal Mojžišovi: "Áronovu palicu polož späť pred zákon, aby sa uchovala na výstražné znamenie pre poburovačov, aby bol koniec ich reptaniu predo mnou a aby oni nemuseli umierať."

11 A Mojžiš to urobil. Ako mu Pán prikázal, tak urobil.

12 Izraeliti potom vraveli Mojžišovi: "Pomrieme! Sme stratení, celkom stratení! Veď ktokoľvek sa priblíži k Pánovmu stánku, musí zomrieť! Vari máme všetci do jedného pohynúť?!"