Listovať vo Svätom Písme

Numeri - kapitola 13


1 Potom sa ľud pohol z Haserotu a utáboril sa na púšti Fáran.

2 Tam Pán hovoril Mojžišovi:

3 "Pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanaán, ktorú chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom, všetci nech sú poprední mužovia."

4 A Mojžiš ich na Pánov rozkaz poslal z púšte Fáran, všetko mužov, ktorí boli pohlavármi Izraelitov. Ich mená sú:

5 Z Rubenovho kmeňa Zechurov syn Samua,

6 zo Simeonovho kmeňa Huriho syn Safat,

7 z Júdovho kmeňa Jefonov syn Kaleb,

8 z Isacharovho kmeňa Jozefov syn Igal,

9 z Efraimovho kmeňa Nunov syn Osé,

10 z Benjamínovho kmeňa Rafuho syn Falti,

11 zo Zabulonovho kmeňa Sodiho syn Gediel,

12 z Jozefovho kmeňa, čiže z kmeňa Manassesovho, Susiho syn Gadi,

13 z Danovho kmeňa Gemaliho syn Amiel

14 z Aserovho kmeňa Michaelov syn Stur,

15 z Neftaliho kmeňa Vapsiho syn Nahabi

16 a z Gadovho kmeňa Machiho syn Guel.

17 To sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš, aby preskúmali krajinu. Vtedy dal Mojžiš Nunovmu synovi Osému meno Jozue.

18 Keď ich Mojžiš poslal preskúmať kanaánsku krajinu, povedal im: "Choďte do Negebu, potom vystúpte na vrchy

19 a zistite, aká je to krajina a či ľud, ktorý tam býva, je mocný alebo slabý, či je ho veľa alebo málo,

20 či je zem dobrá alebo zlá. Aké sú mestá, v ktorých býva, či sú to dediny alebo opevnené mestá.

21 Či je pôda žírna alebo planá, či tam rastú stromy a či nie. Buďte udatní a prineste nám aj z plodín tej krajiny!" Bolo to v čase, keď už možno jesť včasné hrozno.

22 Odišli teda a prezreli krajinu od púšte Sin až po Rohob, ktorý je pri vchode do Ematu.

23 Keď prešli Negebom, prišli do Hebronu, kde žili Achiman, Sisaj a Tolmaj, Enakovi potomkovia; Hebron bol totiž postavený o sedem rokov prv, ako egyptské mesto Tanis.

24 Tak došli až do údolia Eskol. Tu odrezali ratolesť s hroznovým strapcom, ktorý museli niesť dvaja mužovia na tyči. Vzali tiež niekoľko granátových jabĺk a fíg.

25 Toto miesto pomenovali Nachal-Eskol, to jest Údolie hrozna, lebo tam Izraeliti odrezali ten hroznový strapec.

26 Po štyridsiatich dňoch, keď prezreli celú krajinu, vrátili sa späť.

27 Prišli k Mojžišovi, Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšť Fáran do Kádeša a rozprávali im aj celej pospolitosti a ukazovali im plody tejto krajiny.

28 Hovorili im: "Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. A toto sú z nej plody!

29 Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Aj Enakových potomkov sme tam videli.

30 V Negebe bývajú Amalekiti, na vrchoch sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordána bývajú zasa Kanaánčania."

31 Tu sa Kaleb usiloval utíšiť ľud, ktorý brojil oproti Mojžišovi a zvolal: "Poďme hneď a zaujmime krajinu, lebo ju môžeme dobyť!"

32 Ale mužovia, čo šli s ním, vraveli: "Nie, nemôžeme ísť proti tomu ľudu veď je silnejší ako my!

33 A rozprávali Izraelitom nepravdy o krajine, ktorú prezreli: "Krajina, ktorú sme krížom-krážom prešli, aby sme ju prezreli, je krajinou, ktorá požiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého vzrastu.

34 Ba aj obrov sme tam videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako kobylky!"