Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Pondelok 20. 11. 2023

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období


Prvá kniha Machabejcov - 1 Mach 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64



Vzišiel hriešny výhonok, Antiochus Epifanes, syn kráľa Antiocha, ktorý bol ako rukojemník v Ríme a v stotridsiatom siedmom roku gréckeho panstva sa stal kráľom.
V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosynov a zviedli mnohých; hovorili: „Poďme, uzavrime zmluvu s národmi, čo sú okolo nás. Veď ako sme sa od nich začali odlučovať, stíhalo nás všelijaké nešťastie.“
Návrh sa im pozdával; niektorí z ľudu sa rozhodli ísť ku kráľovi a ten im dal plnú moc zavádzať pohanské mravy.
V Jeruzaleme postavili telocvičňu s pohanskými zvykmi: prirábali si predkožky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi, zapredali sa im a páchali zlo. Kráľ Antiochus vydal nariadenie pre celé svoje kráľovstvo, že všetci musia splynúť v jeden národ, každý musí opustiť svojrázne zvyky. Rozkazu kráľa Antiocha sa podrobili všetky národy; aj mnohým Izraelitom sa zapáčila jeho bohoslužba: obetovali modlám a znesväcovali sobotu.
Pätnásteho dňa v mesiaci Kasleu roku stoštyridsiateho piateho kráľ postavil na oltár ohavnú modlu. Aj po judejských mestách nastavali oltárov; pred bránami domov a po námestiach pálili kadidlo. Ak našli knihy zákona, trhali ich a pálili. U koho sa našla kniha zmluvy a kto sa riadil zákonom, toho podľa kráľovho nariadenia zabili.
Ale mnohí v Izraeli vydržali a rozhodli sa, že nebudú jesť nič nečisté. Radšej volili smrť, ako by sa mali poškvrniť jedlami a potupiť svätú zmluvu. Tak zomierali.
A veľmi veľký hnev doľahol na Izrael.

Žalm - Ž 119, 53. 61. 134. 150. 155. 158


R: Pane, dožič mi života a budem sa pridŕžať tvojej náuky.

Ovláda ma rozhorčenie *
voči hriešnikom, čo zrádzajú tvoj zákon. R.
Dostal som sa do osídel hriešnikov, *
no predsa som nezabudol na tvoj zákon. R.
Chráň ma pred ohováračmi *
a budem zachovávať tvoje príkazy. R.
Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú, *
tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona. R.
Spása je ďaleko od hriešnikov, *
lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú. R.
S odporom pozerám na odpadlíkov, *
lebo nedbajú na tvoje výroky. R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 18, 35-43


Alelujový verš: Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.


Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.
Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
On odpovedal: „Pane, aby som videl.“
A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“
A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.


KE: - Blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice


Čítania z férie.

NR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma, biskupa a mučeníka


(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Kniha proroka Izaiáša - Iz 56, 1. 6-7



Toto hovorí Pán: „Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.
A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári; veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“

Žalm - Ž 84, 3. 4. 5+10. 11


R: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.
Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Bože, náš ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. R.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R.

Evanjelium podľa Jána - Jn 2, 13-22


Alelujový verš: Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.


Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“
Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Dnešný deň obsahuje tieto varianty:

Prvý list Korinťanom - 1 Kor 3, 9c-11. 16-17



Bratia, vy ste Božia stavba.
Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.
Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.