Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Pondelok 02. 10. 2023

Svätých anjelov strážcov


Kniha Exodus - Ex 23, 20-23aToto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil.
Váž si ho a počúvaj jeho hlas; nepohŕdaj ním, lebo by vám neodpustil vaše previnenie, pretože je v ňom moje meno.
Ak počúvneš jeho hlas a urobíš všetko, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tých, čo teba sužujú.
Môj anjel pôjde pred tebou.“

Žalm - Ž 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11


R: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; *
v tebe mám dôveru, Bože môj.“ R.
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *
a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní *
a uchýliš sa pod jeho perute. R.
Jeho pravda je štítom a pancierom, *
nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, †
ani moru, čo sa tmou zakráda, *
ani nákazy, čo pustoší na poludnie. R.
Nestihne ťa nijaké nešťastie *
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. R.

Evanjelium podľa Matúša - Mt 18, 1-5. 10


Alelujový verš: Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.


V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“
On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.