Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Piatok 05. 08. 2022

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období


Kniha proroka Nahuma - Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7


Hľa, na vrchoch sú nohy posla, ktorý zvestuje pokoj. Júda, sláv svoje sviatky a plň svoje sľuby, lebo už nepôjde cez teba Beliál, veď celkom zahynul. Pán obnoví Jakubovu dôstojnosť ako dôstojnosť Izraela, lebo zbojníci ich spustošili a polámali ich výhonky.
Beda ti, krvavé mesto, si samý podvod, plné koristi! Neprestávaš rabovať. Plieskanie biča, rachot kolies; kone cválajú, vozy hrkocú, jazdci útočia, meče sa mihajú, kopije blýskajú; množstvo zabitých, hromada tiel. Niet konca mŕtvolám; potkýnajú sa o telá.
„Vrhnem na teba špinu a potupou ťa zahrniem; urobím z teba výstrahu. Potom každý, kto ťa uvidí, odskočí od teba a povie: ‚Spustošené je Ninive! Kto by ho ľutoval?! Kde ti mám hľadať tešiteľa?!‘“

Žalm - Dt 32, 35c-36b. 39a-d. 41


R: Pane, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Blízko je deň ich záhuby, *
ich osud sa urýchľuje.
Lebo Pán sa ujme práva svojho ľudu *
a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. R.
Pozrite teraz, že ja jediný som *
a niet Boha okrem mňa;
ja usmrcujem a ja oživujem, *
zraňujem i uzdravujem. R.
Keď nabrúsim svoj blýskavý meč *
a moja ruka chopí sa práva,
pomstím sa svojim nepriateľom, *
a odplatím tým, čo ma nenávidia. R.

Evanjelium podľa Matúša - Mt 16, 24-28


Alelujový verš: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.