Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Streda 22. 06. 2022

Streda 12. týždňa v Cezročnom období


Druhá kniha kráľov - 2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3


Veľkňaz Helkiáš povedal pisárovi Safanovi: „V Pánovom chráme som našiel knihu Zákona!“ Helkiáš dal knihu Safanovi a on ju prečítal. Pisár Safan potom išiel ku kráľovi a podal mu správu o splnení rozkazu: „Tvoji sluhovia vysypali peniaze, čo sa našli v chráme, a dali ich vedúcim, ktorí dozerali na práce v Pánovom chráme.“
Okrem toho pisár Safan oznámil kráľovi: „Kňaz Helkiáš mi dal knihu.“
A Safan ju čítal kráľovi. Keď kráľ počul slová knihy Zákona, roztrhol si rúcho a rozkázal kňazovi Helkiášovi, Safanovmu synovi Achikamovi, Michuovmu synovi Achoborovi, pisárovi Safanovi a kráľovmu sluhovi Asaiášovi: „Choďte a pýtajte sa Pána o mne, o ľude a o celom Judsku, o slovách knihy, čo sa našla. Lebo proti nám vzbĺkol Pánov hnev, pretože naši otcovia nepočúvali slová tejto knihy a neurobili to, čo je v nej napísané pre nás.“
Kráľ rozoslal poslov a zhromaždili sa k nemu všetci starší Judska i Jeruzalema. Kráľ vystúpil do Pánovho chrámu a s ním všetci judskí muži a všetci, čo bývali v Jeruzaleme, kňazi, proroci i všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. Dal im čítať všetky slová knihy zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a oni počúvali. Potom si kráľ stal na svoj stupeň a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú kráčať za Pánom: že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, výroky a predpisy, a tak uskutočnia slová tejto zmluvy, napísané v knihe.
A k zmluve sa pridal všetok ľud.

Žalm - Ž 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40


R: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní *
a ja vždy pôjdem po nej. R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.
Priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. R.
Nakloň mi srdce k svojej náuke, *
a nie ku chamtivosti. R.
Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; *
na tvojej ceste dopraj mi života. R.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; *
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Matúša - Mt 7, 15-20


Alelujový verš: Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“


Narodenie svätého Jána Krstiteľa


Vigília

Kniha proroka Jeremiáša - Jer 1, 4-10


Za dní kráľa Joziáša Pán prehovoril ku mne takto: „Skôr, ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom.“
I povedal som: „Ach, Pane, Bože, veď ja neviem hovoriť, lebo som ešte dieťa.“
Ale Pán mi povedal: „Nehovor: ‚Som dieťa,‘ lebo pôjdeš, kamkoľvek ťa pošlem, a budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou a budem ťa chrániť,“ hovorí Pán.
Potom Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a povedal mi: „Hľa, svoje slová vkladám do tvojich úst; pozri, dnes ti dávam moc nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a pustošil, budoval a sadil.“

Žalm - Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17


R: Od života matky si mojím ochrancom.

V teba, Pane, som dúfal; *
nebudem zahanbený naveky.
Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, *
nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. R.
Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom *
na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište. *
Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika. R.
Lebo ja, Pane, túžim za tebou, *
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.
Od matkinho lona mám v tebe oporu, *
od života matky si mojím ochrancom. R.
Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť *
a tvoju spásu deň čo deň.
Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti *
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. R.

Prvý Petrov list - 1 Pt 1, 8-12


Milovaní, Ježiša Krista milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.
Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala.
A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 1, 5-17


Alelujový verš: Ján prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.
Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.
Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza.
Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.
Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.
Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.