Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Streda 24. 11. 2021

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov


Kniha proroka Daniela - Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28


V tých dňoch kráľ Baltazár usporiadal veľkú hostinu pre tisíc svojich veľmožov a pred týmito tisícimi pil víno.
Podnapitý Baltazár rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor odvliekol z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho ženy i súložnice.
I doniesli zlaté nádoby, čo odvliekli z jeruzalemského chrámu, a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho ženy i súložnice. Pili víno a vychvaľovali svojich bohov zo zlata, zo striebra, z bronzu, zo železa, z dreva a z kameňa.
Vtom sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti svietniku na omietku steny kráľovského paláca; a kráľ hľadel na prsty ruky, čo písala.
Tu sa kráľova tvár zmenila, myšlienky ho desili, bedrové kĺby sa mu uvoľnili a triasli sa mu kolená.
Potom priviedli pred kráľa Daniela a kráľ mu povedal: „Ty si Daniel, z judejských zajatcov, ktorých kráľ, môj otec, priviedol z Judey? Počul som o tebe, že máš ducha bohov a že sa u teba prejavil mimoriadny dôvtip, rozumnosť a múdrosť. A ešte som počul, že vieš vykladať tajomstvá a riešiť záhady. Ak mi teda budeš vedieť prečítať tento nápis a vysvetlíš mi jeho zmysel, budeš sa obliekať do purpuru, zlatú reťaz budeš nosiť na krku a budeš tretím kniežaťom v mojom kráľovstve.“
Daniel odpovedal kráľovi: „Svoje dary si nechaj a odmenu daj inému; ale nápis ti prečítam, kráľ, a jeho význam ti vyložím.
Vyvyšoval si sa nad Pána nebies, priniesli ti nádoby jeho domu a pil si z nich víno ty i tvoji veľmoži, tvoje ženy a súložnice. Vychvaľoval si strieborných, zlatých, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nevnímajú, ale Boha, v ktorého ruke je tvoj dych a všetky tvoje cesty, si neoslavoval.
Preto poslal tieto prsty a napísal tento nápis.
Toto bolo napísané: Mane, tekel, ufarsin. A toto je význam slov: Mane – Boh spočítal tvoje kraľovanie a urobil mu koniec; tekel – odvážili ťa na váhe a zistili, že si ľahký; ufarsin – tvoje kráľovstvo je rozdelené a vydané do rúk Médov a Peržanov.“

Žalm - Dan 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67


R: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Velebte Pána, slnko a mesiac; * R.
Velebte Pána, hviezdy na nebi; * R.
Velebte Pána, dážď i rosa; * R.
Veleb Pána, každý vietor; * R.
Velebte Pána, oheň a páľava; * R.
Velebte Pána, chlad a horúčosť; * R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 21, 12-19


Alelujový verš: Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.