Listovať vo Svätom Písme

List Títovi - kapitola 3


1 Pripomínaj im, aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok.

2 Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom.

3 Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli.

4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom,

5 spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva; kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,

6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,

7 aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.

8 Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné.

9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.

10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj.

11 Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.

12 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. Rozhodol som sa totiž, že tam prezimujem.

13 Zenasa, znalca zákona, a Apolla starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo.

14 Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční.

15 Pozdravujú ťa všetci, čo sú so mnou. Pozdravuj tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými.