Listovať vo Svätom Písme

List Rimanom - kapitola 9


1 Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje,

2 že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť.

3 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela.

4 Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu prisľúbenia.

5 Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.

6 Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. Veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael.

7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto, že sú jeho potomci. Ale: "Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo."

8 To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo.

9 Lebo slovo prisľúbenia znie takto: "O takomto čase prídem a Sára bude mať syna."

10 A nielen to, ale aj Rebeka počala z jedného, z nášho otca Izáka.

11 A hoci sa ešte ani nenarodili, ani neurobili nič dobré ani zlé - aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia,

12 nie zo skutkov, ale z vôle toho, ktorý povoláva -, bolo jej povedané: "Starší bude slúžiť mladšiemu,"

13 ako je napísané: "Jakuba som miloval, Ezaua som nenávidel."

14 Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie!

15 Veď Mojžišovi hovorí: "Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem."

16 Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva.

17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: "Vzbudil som ťa na to, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi."

18 Teda zmilúva sa, nad kým chce, a zatvrdzuje koho chce.

19 Povieš mi azda: "Prečo potom ešte karhá? Kto sa môže vzoprieť jeho vôli?!"

20 Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu, kto ho vytvoril: "Prečo si ma takto urobil?"

21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné?

22 A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu, pripravené na záhubu,

23 a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu,

24 na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov?!

25 Ako aj u Ozeáša hovorí: "Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou.

26 A na mieste, kde sa im hovorilo: "Vy nie ste môj ľud", tam sa budú volať synmi živého Boha."

27 A Izaiáš volá nad Izraelom: "Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori, len zvyšok sa zachráni,

28 lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi."

29 A ako predpovedal Izaiáš: "Keby nám Pán Zástupov nebol ponechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme boli podobní."

30 Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, a to spravodlivosť, ktorá je z viery.

31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti, a k zákonu nedospel.

32 Prečo? Preto, že nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu

33 ako je napísané: "Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený."