Listovať vo Svätom Písme

List Rimanom - kapitola 3


1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky?

2 Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že im sú zverené Božie výroky.

3 A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť?

4 Vonkoncom nie! Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané: "Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť."

5 A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky.

6 Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet?

7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik?

8 Nie je to potom tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Ich odsúdenie je spravodlivé.

9 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom,

10 ako je napísané: "Nik nie je spravodlivý,

11 nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.

12 všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

13 Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc,

14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti;

15 ich nohy sú rýchle prelievať krv,

16 na ich cestách skaza a nešťastie;

17 nepoznali cestu pokoja.

18 Pred ich očami nieto bázne Božej."

19 A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny.

20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.

21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci:

22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu:

23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.

25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy

26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.

27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery.

28 Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.

29 Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov;

30 lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru.

31 Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme.