Listovať vo Svätom Písme

List Rimanom - kapitola 16


1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách.

2 Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému.

3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi.

4 Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov.

5 Pozdravte aj cirkev v ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi.

6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás.

7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi.

8 Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi.

9 Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa.

10 Pozdravte Apella, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Aristobula.

11 Pozdravte Herodióna, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi.

12 Pozdravte Tryfainu a Tryfózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi.

13 Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku.

14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi.

15 Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi.

16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.

17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.

18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných.

19 O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom.

20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami.

21 Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej i Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní.

22 Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi.

23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi.

24 Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus.

25 A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,

26 ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru,

27 jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.