Listovať vo Svätom Písme

List Rimanom - kapitola 15


1 My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.

2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: "Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú."

4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej.

5 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša,

6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.

7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.

8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom

9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: "Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno."

10 A opäť hovorí: "Radujte sa, národy, s jeho ľudom."

11 A znova: "Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia."

12 A Izaiáš hovorí: "Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy."

13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

14 Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať.

15 Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha,

16 aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom.

17 Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom.

18 Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom,

19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom.

20 A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom základe,

21 ale ako je napísané: "Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia ti, čo nič nepočuli."

22 A práve toto mi veľa ráz zabránilo prísť' k vám.

23 Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám.

24 Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším.

25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým;

26 lebo Macedónsko a Achájsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme.

27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných.

28 Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska.

29 A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania.

30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha,

31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým.

32 Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.

33 Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen.