Listovať vo Svätom Písme

List Rimanom - kapitola 14


1 Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

2 Niekto je presvedčený, že môže jesť všetko; slabý je iba zeleninu.

3 Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.

4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho.

5 Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.

6 Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi; kto je, je kvôli Pánovi; veď vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu.

7 Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera;

8 lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.

9 Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými.

10 Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.

11 Lebo je napísané: "Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu."

12 A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba.

13 Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.

14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.

15 Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo, už nekonáš podľa lásky. Neprivádzaj svojím jedlom do záhuby toho, za ktorého zomrel Kristus!

16 Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe.

17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.

18 Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia.

19 Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie.

20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje.

21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata.

22 Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré.

23 Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.