Listovať vo Svätom Písme

List Rimanom - kapitola 10


1 Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení.

2 Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania;

3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti.

4 Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

5 Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo zákona: "Človek, ktorý ich bude plniť, bude z nich žiť."

6 Ale spravodlivosť, ktorá je z viery, vraví toto: "Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?", totiž priviesť dolu Krista;

7 alebo: "Kto zostúpi do priepasti?", totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych.

8 Ale čo hovorí? "Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;" totiž slovo viery, ktoré hlásame.

9 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

11 Veď Písmo hovorí: "Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený."

12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú:

13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: "Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť."

16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?"

17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta.

19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí: "Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ. skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím."

20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: "Našli ma tí, čo ma nehľadali; verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali."

21 Izraelu však hovorí: "Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému."