Listovať vo Svätom Písme

List Hebrejom - kapitola 3


1 Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania.

2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome.

3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu, ako dom.

4 Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.

5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať.

6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.

7 Preto, ako hovorí Duch Svätý: "Dnes, keď počujete jeho hlas,

8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti,

9 kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci videli moje skutky

10 štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi; tí veru nepoznali moje cesty.

11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!"

12 Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha,

13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to "dnes", aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.

14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca,

15 ako sa hovorí: "Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure."

16 Kto sú to však tí, čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta?

17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili, a ich telá popadali na púšti?

18 A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili?

19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.