Listovať vo Svätom Písme

List Hebrejom - kapitola 1


1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.

2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;

4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"?

6 A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."

7 Anjelom zasa hovorí: "On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi."

8 Ale Synovi: "Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov."

10 A: "Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

11 Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú,

12 zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú."

13 A kedy ktorému z anjelov povedal: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám"?

14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu? Hebr