Listovať vo Svätom Písme

List Efezanom - kapitola 3


1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov...

2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás,

3 lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal.

4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo.

5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom,

6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.

7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.

8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo

9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,

10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,

11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutoční v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho.

13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.

14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,

15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi:

16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek,

17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske

18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka

19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,

21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.