Listovať vo Svätom Písme

Levitikus - kapitola 10


1 Áronovi synovia, Nadab a Abiu, vzali svoje kadidelnice, nakládli do nich ohňa a naň kadidlo, a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal.

2 I vyšiel oheň od Pána a zabil ich, takže umreli pred Pánom.

3 A Mojžiš povedal Áronovi: "Tu sa vyplnilo, čo hovoril Pán: "Na tých, ktorí sa mi približujú, ukážem svoju svätosť a preslávim sa pred všetkým ľudom." Áron však mlčal.

4 Potom Mojžiš zavolal Misaela a Elisafana, synov Oziela, ktorý bol Áronovým strýkom, a povedal im: "Poďte sem a vyneste svojich príbuzných z posvätného miesta von z tábora!"

5 Oni prišli a vyniesli ich v ich rízach von z tábora, ako nariadil Mojžiš.

6 A Mojžiš vravel Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi: "Nenechávajte si rozpustené vlasy, ani si neroztŕhajte rúcha, lebo by ste umreli a On by sa rozhneval nad celou pospolitosťou. Mŕtvoly vašich bratov, ktorých spálil Pán, nech oplakáva celý Izraelov dom.

7 A neodchádzajte od vchodu do stánku, aby ste nezomreli, lebo je na vás olej Pánovho svätenia!" A oni sa zachovali podľa Mojžišových slov.

8 Potom Pán povedal Áronovi:

9 "Víno a opojné nápoje nepite ani ty, ani tvoji synovia, keď vstupujete do stánku zjavenia, aby ste nepomreli. Tento predpis je večný na všetky vaše pokolenia,

10 aby ste tak vedeli rozlišovať medzi svätým a všedným a medzi čistým a nečistým

11 a poúčali Izraelitov o všetkých ustanoveniach, ktoré vám cez Mojžiša nariadil Pán."

12 Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi, ktorí ešte ostali: "Vezmite potravinovú obetu, ktorá ostala z Pánovej zápalnej obety, a zjedzte ju bez kvasu pri oltári, veď je presvätá.

13 Zjedzte ju na svätom mieste, lebo je to podiel, ktorý tebe a tvojim synom patrí z Pánových zápalov; lebo taký príkaz som dostal.

14 Podávané prsia a pozdvihovanú lopatku zjedzte na čistom mieste ty a tvoji synovia a tvoje dcéry s tebou. Lebo toto je podiel pre teba a pre tvojich synov z pokojnej žertvy Izraelitov.

15 Pozdvihovaná lopatka a podávané prsia sa majú priniesť spolu s lojovými časťami, ktoré sú (určené) na celostnú žertvu, aby sa podávali pred Pánom - a potom to pripadne tebe a tvojim synom ako podiel, ktorý vám vždy patrí podľa Pánovho príkazu."

16 Keď sa Mojžiš veľmi vyzvedal na capa obety za hriech, ukázalo sa, že bol úplne spálený. Nahneval sa na Áronových synov Eleazara a Itamara, ktorí ešte ostali, a povedal:

17 "Prečo ste nejedli z obety za hriech na svätom mieste? Veď je to presväté a On nám ju dal, aby ste tak očistili pospolitosť od hriechov a zmierili ju pred Pánom!

18 Ani jeho krv sa nezaniesla do svätyne a mali ste ho jesť vo svätyni, ako som rozkázal!"

19 Tu Áron odpovedal Mojžišovi: "Pozri, dnes obetovali svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu Pánovi; a mňa muselo toto zastihnúť! Keby som bol dnes jedol z obety za hriech, bolo by sa to Pánovi páčilo?"

20 Keď to Mojžiš počul, uspokojil sa.