Listovať vo Svätom Písme

Kniha sudcov - kapitola 21


1 Izraeliti zložili v Masfe prísahu: "Nik z nás nedá Benjamínovcovi svoju dcéru za manželku."

2 Tu prišiel ľud do Betela a zdržali sa tam pred Pánom až do večera. I pozdvihli svoj hlas, začali hlasne plakať

3 a hovorili: "Prečo sa, Pane, Izraelov Bože, stalo v Izraeli to, že dnes chýba z Izraela jeden kmeň?"

4 Na druhý deň ľudia včasráno vstali, postavili tam oltár a obetovali zápalné a pokojné obety.

5 A Izraelovi synovia sa pýtali: "Kto sa zo všetkých Izraelových kmeňov nedostavil na zhromaždenie k Pánovi?" Lebo pod slávnostnou prísahou pohrozili každému, kto by sa nedostavil k Pánovi do Masfy: "Bude potrestaný smrťou!"

6 Izraeliti teda žialili za svojím bratom Benjamínom a vraveli: "Teraz je odrezaný jeden kmeň z Izraela.

7 Čo môžeme urobiť, aby pozostalí dostali ženy, keď sme sa zaprisahali na Pána, že im ani jednu z našich dcér nedáme za manželku." -

8 Pýtali sa teda: "Nie je taký izraelský kmeň, ktorý by sa nebol dostavil k Pánovi do Masfy?" A hľa, nik neprišiel na zhromaždenie do tábora z Jábesa Galaádskeho.

9 Urobili totiž prehliadku ľudu a nebol tam nik z obyvateľov Jábesa Galaádskeho.

10 Nato tam zhromaždený zástup poslal dvanásťtisíc mužov z chrabrých oddielov a dal im rozkaz: "Choďte a pobite ostrím meča obyvateľov Jábesa Galaádskeho, aj ženy a deti!

11 A budete si počínať takto: Vykonáte kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá už patrila mužovi.

12 Medzi obyvateľmi Jábesa Galaádskeho nájdete štyristo panenských dievčat, ktoré ešte nikdy nepatrili mužovi, a privediete ich do tábora (v Šíle v krajine Kanaán)."

13 A všetok zhromaždený zástup odkázal po posloch Benjamínovcom, ktorí sa zdržovali na skale Remon, že si želá s nimi pokoj.

14 Vtedy sa Benjamínovci vrátili. Dali im manželky, ktoré zostali nažive zo žien Jábesa Galaádskeho, ale nevystačovalo pre nich. -

15 Ľudu však bolo Benjamínovcov ľúto, lebo Pán urobil trhlinu v Izraelových kmeňoch.

16 A starší zo zástupu sa pýtali: "Ako zaopatríme manželky tým ostatným? Lebo ženy z Benjamína zahynuli."

17 Vraveli: "Pozostalým Benjamínovcom zostane ich dedičný podiel. Ani jeden kmeň nesmie byť vyhubený z Izraela.

18 My im však nemôžeme dať manželky z našich dcér, lebo Izraelovi synovia sa zaprisahali: "Nech je prekliaty, kto dá ženu Benjamínovcovi!"

19 Vraveli: "Každoročne býva Pánova slávnosť v Šíle" (ktoré leží severne od Betela, východne od cesty vedúcej z Betela do Sichemu a južne od Lebony).

20 A prikázali Benjamínovcom: "Choďte a ukryte sa vo vinohradoch!

21 Potom dávajte pozor! A keď zbadáte, že šílske dcéry vychádzajú tancovať v chórovodoch, vyjdite z vinohradov, uchyťte si každý ženu zo šílskych dcér a odíďte do Benjamínovej krajiny.

22 Keď si k nám prídu ich otcovia alebo bratia sťažovať, povieme im: "Láskavo nám ich darujte, veď nik z nich nedostal ženu v boji. A vy ste im ich nedali. Inakšie by ste sa boli dopustili hriechu."

23 A Benjamínovci tak urobili. Vzali si toľko manželiek z tanečníc, ktoré ulúpili, koľko ich bolo. Potom sa vrátili do svojho dedičného podielu. Postavili si mestá a osadili sa v nich.

24 Tiež Izraeliti sa v tom čase vrátili odtiaľ, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu. Každý sa pobral odtiaľ do svojho dedičného podielu.

25 V tých dňoch nebolo v Izraeli kráľa. Každý si robil, čo sa mu páčilo.