Listovať vo Svätom Písme

Kniha sudcov - kapitola 20


1 Tu vytiahli všetci Izraeliti od Dana až po Bersabu, aj krajina Galaád, a zástup sa zhromaždil ako jeden muž k Pánovi do Masfy.

2 Dostavili sa vodcovia všetkého ľudu, všetkých izraelských kmeňov, na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov vyzbrojených mečom.

3 Benjamínovci sa dopočuli, že Izraeliti vytiahli do Masfy. Izraeliti sa pýtali: "Povedzte len, ako sa stal tento zločin?"

4 A levita, manžel zavraždenej ženy, odpovedal takto: "So svojou vedľajšou ženou som prišiel do Benjamínovej Gabay, aby som (tam) prenocoval.

5 Obyvatelia Gabay však povstali proti mne. V noci obstali pre mňa dom. Mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela.

6 Chytil som svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju a rozoslal som ju po celom území Izraelovho dedičného vlastníctva, lebo sa dopustili ohavného činu v Izraeli.

7 Hľa, ste tu všetci, Izraelovi synovia! Poraďte sa, rozhodnite tu!"

8 Nato povstal všetok ľud ako jeden muž a volal: "Nik z nás nepôjde do svojho stanu. Nik z nás sa neodoberie do svojho domu.

9 Teraz toto urobíme s Gabaou: "Podľa lósa (vytiahneme) proti nej.

10 Zo všetkých Izraelových kmeňov vezmeme po desať mužov zo sta, po sto z tisíca a po tisíc z desaťtisíca, aby priniesli ľudu potravu. Po ich návrate urobíme Benjamínovej Gabae, ako si zasluhuje, podľa celej ohavnosti, ktorá sa stala v Izraeli."

11 A všetci Izraeliti sa zhromaždili k mestu ako jeden muž, ako spojenec. -

12 Izraelské kmene vyslali mužov k celému Benjamínovmu kmeňu s odkazom: "Aký je to zločin, ktorý sa stal u vás?!

13 Preto teraz vydajte tých mužov, zlosynov Gabay, aby sme ich usmrtili a odstránili zlo z Izraela." Ale Benjamínovci nedali nič na výzvu svojich bratov, Izraelitov,

14 ale zo všetkých svojich miest sa zišli do Gabay, aby vytiahli do boja proti Izraelovým synom.

15 Benjamínovcov, iba z miest, napočítali v ten deň dvadsaťšesťtisíc mužov vyzbrojených mečom, okrem obyvateľov Gabay, ktorých napočítali sedemsto vybraných mužov.

16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných mužov ľavorukých. Títo všetci hádzali kameňom navlas bezchybne.

17 Izraelského mužstva, bez Benjamínovcov, napočítali štyristotisíc mužov vyzbrojených mečom. Boli to všetko udatní bojovníci.

18 I vstali, šli do Betela a dopytovali sa Boha. Izraeliti sa pýtali: "Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjamínovcom?" Pán odpovedal: "Júda najsamprv!" -

19 Ráno Izraeliti vstali a utáborili sa pred Gabaou.

20 Izraeliti teda vytiahli do boja proti Benjamínovcom. A izraelské mužstvo zaujalo bojové postavenie pred Gabaou.

21 Vtom však Benjamínovci vyrazili z Gabay a v ten deň položili na zem dvadsaťdvatisíc mužov z Izraelitov.

22 Ale izraelské mužstvo sa vzchopilo a ešte raz zaujalo bojové postavenie na tom mieste, kde sa zriaďovalo v prvý deň.

23 Ale Izraeliti najprv šli a plakali až do večera pred Pánom. Potom sa opýtali Pána: "Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjamínovcom?" Pán odpovedal: "Vytiahnite proti nim!"

24 A na druhý deň Izraeliti zaútočili na Benjamínovcov.

25 Lenže aj na druhý deň vyrazili proti nim Benjamínovci z Gabay a položili z Izraelitov na zem ešte osemnásťtisíc mužov, všetko vyzbrojených mečom. -

26 Tu vytiahli všetci Izraeliti, všetok ľud, a prišli do Betela. Plakali a zostali tam pred Pánom, postili sa v ten deň až do večera a obetovali Pánovi zápalné a pokojné obety.

27 Potom sa Izraeliti pýtali Pána - v tých dňoch tam totiž bola archa Pánovej zmluvy

28 a Finés, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tých dňoch pred ňou službu - a vraveli: "Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjamínovcom? Alebo sa máme toho vzdať?" Pán odpovedal: "Vytiahnite! Lebo zajtra ich vydám do vašej ruky." -

29 Nato Izraeliti postavili ľudí do zálohy okolo Gabay.

30 Na tretí deň vytiahli Izraeliti proti Benjamínovcom a zriadili sa ako predošlé razy do bojového postavenia proti Gabae.

31 Benjamínovci vyrazili proti ľudu, dali sa odrezať od mesta a začali na cestách, z ktorých jedna stúpala do Betela a druhá cez pole do Gabay, zabíjať - ako predošlé razy - niektorých z ľudu, asi tridsať mužov z Izraelitov.

32 Benjamínovci sa domnievali: "Porazili sme ich ako prvý raz." Izraeliti sa však dohovorili: "Dáme sa na útek, aby sme ich vylákali od mesta na cesty."

33 Všetci Izraeliti teda vstali zo svojich stanovíšť a zriadili sa pri Báltamare. Izraelská záloha zas vyrazila zo svojho stanovišťa, západne od Gabay.

34 Tak pritiahlo pred Gabau desaťtisíc mužov vybraných z celého Izraela a nastal tuhý boj. Tamtí však netušili, že ich zastihla pohroma.

35 Pán pomocou Izraelitov porazil Benjamínovcov. V ten deň Izraeliti pobili z Benjamínovcov dvadsaťpäťtisícsto mužov, všetko vyzbrojených mečom. -

36 Benjamínovci videli, že sú porazení. - Izraeliti totiž ustupovali pred Benjamínovcami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú postavili proti Gabae.

37 Záloha náhle vyrazila na Gabau a záloha vnikla a pobila celé mesto ostrím meča.

38 Izraeliti sa uzhovorili so záložníkmi, že nechajú z mesta vystúpiť chumáč dymu.

39 Keď sa Izraeliti v boji obzreli - práve začali Benjamínovci niektorých z Izraelitov biť a zabili asi tridsať mužov v domnienke, že ich už porazili ako v prvom boji -,

40 začal už z mesta vystupovať chumáč dymu. Keď sa Benjamínovci obzreli, bolo už celé mesto v nebotyčných plameňoch.

41 Tu sa Izraeliti obrátili, ale Benjamínovci sa preľakli, lebo videli, že ich zastihla pohroma.

42 A dali sa na útek pred Izraelitmi smerom na púšť. Ale boj ich aj tak zasiahol. Tí, ktorí došli z mesta, sekali ich v strede.

43 Obkľúčili Benjamínovcov, prenasledovali ich a bili ich na východe až po samu Gabau.

44 Pritom padlo z Benjamínovcov osemnásťtisíc mužov, všetko udatných bojovníkov.

45 Opäť sa obrátili a utekali na púšť ku skale Remon. Ale na cestách napaberkovali z nich ešte päťtisíc mužov. Prenasledovali ich ďalej až po Gidom a zabili z nich ešte dvetisíc mužov.

46 Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov, všetko udatných bojovníkov vyzbrojených mečom.

47 Na púšť ku skale Remon sa podarilo utiecť iba šesťsto mužom. A zostali na skale Remon štyri mesiace.

48 Izraeliti sa potom vrátili k Benjamínovcom a pobili ich ostrím meča od mužov až po dobytok, vôbec všetko, čo sa našlo v mestách. A všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.