Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 7


1 Nerob zle a nezastihne ťa (zlo).

2 Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie.

3 Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti, aby si ho nežal sedemnásobne.

4 Nežiadaj si vladársku moc od Pána ani nečestné postavenie od kráľa!

5 Nepokladaj seba za spravodlivého pred Bohom, lebo on sám pozná srdcia: ani za múdreho sa nevydávaj pred kráľom!

6 Nežiadaj si stať sa sudcom, ak svojou silou nevládzeš zamedziť neprávosť; aby si sa azda nepoľakal pred mocnejším a nepriviedol k pádu svoju poctivosť.

7 Nedopusť sa viny proti množstvu (ľudí) v meste,

8 ani sa nemiešaj medzi zástup; ani sa nepleť do hriechu na dve strany, lebo ani za jediný nebudeš bez viny.

9 Nebuď malomyseľný na duchu!

10 Nezanedbaj modliť sa a dávať almužnu!

11 Nehovor: "Boh zhliadne na množstvo mojich darov a prijme dary, keď ich obetujem najvyššiemu Bohu."

12 Nesmej sa nikomu, keď má roztrpčenú myseľ, lebo vševidiaci Boh je ten, ktorý ponižuje i povyšuje.

13 Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi, ale ani priateľovi nerob niečo podobného!

14 Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé, lebo v tom zotrvať neslúži na dobré.

15 V zhromaždení starších si nedovoľuj mnoho rečí, ani nezdvojuj slová, keď sa modlíš!

16 Nemaj v nenávisti namáhavé práce, aj roľnícke práce ustanovil Najvyšší.

17 Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania!

18 Pamätaj, že (Boží) hnev nebude dlho meškať.

19 Úplne pokoruj svojho ducha, lebo telo hriešnika sa trestá ohňom a červom.

20 Nehromži na priateľa, ak odkladá (vrátiť ti) peniaze, ani neopovrhuj svojím vzácnym bratom pre zlato!

21 Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou, ktorú si dostal pre bázeň pred Pánom: lebo pôvab jej cudnosti je nad zlato.

22 Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu: ani nádenníka, ak ti je dušou oddaný.

23 Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu: neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi!

24 Ak máš dobytok, maj oň starosť: ak máš z neho osoh, podrž si ho u seba!

25 Ak máš synov, vzdelávaj ich ohýbaj ich od ich mladosti!

26 Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo a neukazuj im veselú tvár!

27 Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo, ak ju dáš rozumnému mužovi.

28 Ak máš ženu podľa svojej ľúbosti, nezaháňaj ju, ale takej, ktorá ti je odporná, sa nezdôveruj.

29 Z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!

30 Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil; oddaj (sa) im ako aj oni tebe.

31 Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj za posvätné (osoby)!

32 Z celej svojej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril, a jeho služobníkov nenechaj opustených!

33 Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov, hľaď sa očistiť obetnými stehnami!

34 Daj im obetný podiel, ako máš prikázané (dávať) z prvotín a zmiernych obetí, a za svoje nedbalosti sa očisťuj menšími darmi!

35 (Nech majú) dar z obetných stehien a prinášaj Pánovi zasvätenú obeť a posvätné prvotiny!

36 A podaj svoju ruku aj chudobnému, aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé.

37 Úprimnosť tvojho daru nech je (známa) každému, kto žije, ale ani mŕtvemu neodpieraj svoju láskavosť!

38 Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich, a choď spolu s tými, ktorí smútia!

39 Nech sa ti neťaží navštíviť chorého: pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať.

40 Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš.