Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 44


1 Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov,

2 svojou odvekou veľkodušnosťou.

3 Jedni panovali vo svojich ríšach, boli to slávni mužovia pre svoju udatnosť, (iní), obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť.

4 Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku.

5 Svojím nadaním zostavovali piesne a nápevy a písmom zaznačovali básne.

6 Boli (medzi nimi) aj veľkí boháči, ktorí sa usilovali o krásny (život) a ktorí si pokojne nažívali vo svojich domoch.

7 Všetci títo si získali slávu v dejinách svojho národa a už za ich života sa im dostalo pochvaly.

8 Ich potomci, z nich zrodení, zanechali meno po sebe, aby im hlásalo chválu.

9 A zase sú (iní), ktorí nemajú po sebe ani pamiatky: pominuli sa, akoby ich ani nebolo bývalo. A hoci sa zrodili, ako keby sa neboli narodili, lebo aj ich synovia (sa pominuli) spolu s nimi.

10 No aj oni boli nábožní mužovia, ktorým nechýbali dobré skutky.

11 Pri ich potomstve zostal majetok,

12 u ich vnukov posvätné dedičstvo. Pri zmluve zotrváva ich potomstvo,

13 ich synovia pre nich zostanú naveky: ani ich potomstvo, ani ich sláva nezaniknú nikdy.

14 Ich telá pochovali v pokoji, no ich (slávne) meno žije po večné rody.

15 O ich múdrosti rozprávať si budú národy a ich chválu zvestovať bude zhromaždenie (svätých).

16 Henoch sa ľúbil Bohu, a preto ho preniesol do raja, aby dal národom (príklad) pokánia.

17 Noe bol uznaný za dokonalého a spravodlivého: keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom,

18 a preto bol ako zvyšok (žijúci) ponechaný na zemi, keď nastala potopa.

19 Uzavrel s ním večne platnú zmluvu: že ľudstvo viac nezahynie potopou.

20 Abrahámovi, veľkému praotcovi mnohých národov, sa slávou nenašiel nik podobný, lebo plnil zákon Vznešeného, a preto s ním uzavrel zmluvu.

21 Túto zmluvu potvrdil na jeho tele a on sa osvedčil verným, keď ho (Boh) skúšal ...

22 Preto mu prísahou zaručil slávu vo vlastnom národe: že ho rozmnoží ako prach zeme

23 a jeho potomstvo povýši ako hviezdy; a že dostane do vlády (zem) od mora k moru, od (Veľkej) rieky až po kraj zeme.

24 Aj s Izákom si podobne počínal pre Abraháma, jeho otca.

25 Väčšie požehnanie ako všetkým (iným) národom udelil mu Pán a svoju zmluvu utvrdil nad Jakubovou hlavou.

26 Uznal (Jakuba) za hodného, aby ho zahrnul svojím požehnaním, preto mu priznal dedičný podiel; a on ho rozdelil po čiastkach medzi dvanástimi pokoleniami.

27 A zachoval mu zbožných mužov, ktorí boli obľúbení u všetkých ľudí.