Listovať vo Svätom Písme

Kniha Sirachovcova - kapitola 4


1 Synu, chudobným neukracuj živobytie, ani neodvracaj oči od chudobného!

2 Neopovrhuj nikým, kto hladuje, ani nedráždi chudobného v jeho biede!

3 Srdce biedneho nesužuj a neodkladaj s darom núdznemu!

4 Prosbu usúženého neodmietaj, ani neodvracaj tvár od bedára!

5 Od bedára neodvracaj svoje oči mrzuto, ani nedovoľ, aby ťa prosebníci preklínali za chrbtom.

6 Vyslyšaná býva kliatba toho, kto ti v trpkosti duše zlorečí, lebo vyslyší ho ten, čo ho stvoril.

7 Správaj sa prívetivo k zhromaždeným chudobným, pred starším sa uponíž a pred veľmožom si skloň hlavu!

8 Bez nevôle si nakloň ucho k chudobnému a vráť mu svoju podlžnosť, a v tichosti mu odpovedaj na pozdrav.

9 Z rúk násilníka vysloboď toho, kto trpí krivdu, a nech ti nie je v duši mdlo, keď treba niekoho ochrániť.

10 Maj milosrdenstvo pre siroty ako otec a nahradzuj manžela ich matke!

11 Tak budeš poslušným synom Najvyššieho, preto sa väčšmi nad tebou zmiluje ako (tvoja) matka.

12 Múdrosť vdychuje život svojim synom, prijíma tých, ktorí ju hľadajú, a ide pred nimi na spravodlivej ceste.

13 Kto ju miluje, miluje život: ktorí k nej prichádzajú za rána, získajú jej obľubu.

14 Ktorí sa jej pevne držia, obsiahnu život, kam len vkročí (jeden z nich), požehná ho Boh.

15 Ktorí jej slúžia, slúžia svätyni, a aj Boh miluje takých, čo ju milujú.

16 Kto ju počúva, bude súdiť národy, a kto ju pozorne sleduje, bude bezpečne prebývať.

17 Kto má k nej dôveru, dostane ju: a pevne si ju udržia aj jeho potomci.

18 Lebo aj za skúšky kráča vedľa neho a medzi prvými si ho vyberá.

19 Bázeň a strach zosiela na neho na skúšku, sužovať ho bude trápením svojej náuky, až vyskúša jeho zmýšľanie, či sa môže zveriť jeho duši.

20 Potom znova pôjde k nemu po pevnej a rovnej ceste a obveselí ho.

21 Odhalí mu svoje tajomstvá a zahrnie ho vedou a poznaním spravodlivosti.

22 Ale keby zblúdil (z cesty), zanechá ho a vydá ho do rúk jeho nepriateľa.

23 Synu, dbaj na čas a vyhýbaj zlu!

24 Pre svoju dušu nehanbi sa vyznať pravdu!

25 Je hanblivosť, ktorá privádza hriech, a je zasa hanblivosť, ktorá privádza slávu a česť.

26 Nenadŕžaj nikomu proti vlastnému záujmu, ani si nepočínaj falošne na svoju škodu!

27 Nehanbi sa za svojho blížneho v jeho úpadku,

28 ani nič nezameškaj, ak môžeš niečo zachrániť; neskrývaj sa so svojou múdrosťou pre jej krásu,

29 lebo múdrosť poznajú podľa reči a rozum, vedu a učenosť vzdelanca zasa podľa slova; pevné trvanie (spočíva) na spravodlivých činoch.

30 Spravodlivej veci nijako neprotireč, hanbi sa však za nespravodlivé počínanie svojej nevychovanosti.

31 Nehanbi sa vyznať zo svojich hriechov, no ak ide o hriech, nepoddávaj sa nikomu.

32 Mocnému sa nestavaj na odpor, ani sa nenamáhaj plávať proti prúdu rieky!

33 Za pravdu bojuj, akoby ti išlo o život, až do smrti máš zápasiť za spravodlivosť a Boh porazí tvojich protivníkov za teba.

34 Neprenáhľuj sa svojím jazykom, ani si nepočínaj nedbalo a lenivo pri práci!

35 Nepočínaj si vo svojom dome ako lev, nerozháňaj domácich a neutláčaj svojich podriadených.

36 Keď máš dostať, nevystieraj ruku, a zasa keď máš dať, neodťahuj ju! Nespoliehaj sa na nestále veci! V