Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 3


1 Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anjelom; po jeho pravici stál satan, ktorý chcel naňho žalovať.

2 Pán povedal satanovi: "Nech ťa, satan, zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlaveň, vytrhnutá z ohňa?"

3 Jozue bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom.

4 Tu sa ozval (anjel) a riekol tým, čo stáli pred ním: "Odnímte mu špinavý odev! A jemu riekol: "Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha!

5 Potom povedal: "Dajte mu na hlavu čistý turban! Dali mu teda na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Pánov anjel však stál.

6 Potom Pánov anjel dosvedčoval Jozuemu:

7 "Toto hovorí Pán zástupov: Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom a budeš strážiť moje nádvoria a dám ti sprievodcov spomedzi týchto, čo tu stoja.

8 Čuj teda, veľkňaz Jozue, ty aj tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to muži znamenia. Veď ja privediem svojho sluhu, Výhonok.

9 Lebo, hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho: na jednom kameni spočíva sedem očí. Ja vyryjem doň ozdobu - hovorí Pán zástupov - a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň.

10 V ten deň - hovorí Pán zástupov - budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník.